RELACJE INWESTORSKIE

NWAI Dom Maklerski S.A. specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług i rozwiązań rynku kapitałowego dla  przedsiębiorstw i jednostek samorządowychsamorządu terytorialnego. Naszym Klientom oferujemy usługi doradztwa transakcyjnegoprzy przygotowaniu i realizacji transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem instrumentów dłużnych (obligacji korporacyjnych), hybrydowych (obligacje zamienne na akcje), instrumentów kapitałowych (akcji), jak i certyfikatów inwestycyjnych (fundusze). Koncentrujemy się na obsłudze  emisji papierów wartościowych, dla których pełnimy rolę oferującegoorganizatora emisji, jak również zapewniamy kompleksową obsługę około- oraz po-emisyjną. Spółka oferuje również usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku wtórnym dla krajowych oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Świadczymy również usługi związane z prowadzeniem ewidencji papierów wartościowych i usługami pokrewnymi (m.in. usługi agenta emisji, sponsora emisji, agenta płatniczego i inne), w tym także usługi związane z wykonywaniem funkcji depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

NWAI  to  profesjonalny i doświadczony zespół, gwarantujący najwyższą jakość usług, z ponad 15letnim doświadczaniem na polskim rynku kapitałowym. Nasza działalność jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

MODEL BIZNESOWY

W ramach przyjętej strategii biznesowej NWAI zamierza wzmocnić pozycję rynkową w ramach oferowanych usług, koncentrując się na dotarciu z ofertą do jak najszerszego grona klientów. 

W zakresie segmentu związanego z bankowością inwestycyjną NWAI w dalszym ciągu będzie koncentrował się na organizowaniu i plasowaniu emisji, na które popyt zgłaszają inwestorzy instytucjonalni. Niezależnie od powyższego w dalszym ciągu będzie także rozwijana całkowicie zautomatyzowana platforma eNWAI.pl, na której dostępne będą, w ramach ofert pierwotnych dla osób fizycznych w szczególności akcje i certyfikaty inwestycyjne.

W zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny NWAI zamierza koncentrować się na wykonywaniu funkcji animatora rynku i animatora emitenta, na zawieraniu transakcji z klientami w celu realizacji zleceń klienta oraz na lokowaniu środków finansowych celem uzyskania dochodu z tego tytułu.

W zakresie segmentu brokerskiego  Spółka zamierza koncentrować się na segmencie instrumentów dłużnych, w którym NWAI posiada szerokie kompetencje, doświadczenie jak również renomę, która powinna umożliwić wzrost bazy inwestorskiej.

NWAI planuje koncentrować się na świadczeniu usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy, rejestru sponsora emisji, wykonywaniu funkcji agenta emisji i agenta płatniczego poprzez organiczny wzrost liczby klientów.

W zakresie usług depozytariusza NWAI planuje skupiać się na świadczeniu tych usług dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz w mniejszej skali dla alternatywnych spółek inwestycyjnych i również zakłada rozwój tych usług w sposób organiczny.

AKCJONARIAT

Akcje NWAI są od 25 marca 2011 roku notowane na rynku NewConnect.

AKCJONARIUSZ

Udział w kapitale (%)

Udział w głosach (%)

New World Holding sp. z o.o.

62.94

62.94

Mateusz Walczak *

3.95

3.95

Pozostali akcjonariusze

33.11

33.11

* Mateusz Walczak posiada bezpośrednio oraz pośrednio jako podmiot dominujący względem New World Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ok. 66,89 % kapitału zakładowego NWAI DM S.A., stanowiącego ok. 66,89% ogólnej liczby głosów. 
Stan na dzień 25-06-2024

KALENDARIUM INWESTORA (2024)

  • 15 marca 2024 r. – publikacja raportu rocznego za 2023
  • 24 kwietnia 2024 r. – walne zgormadzenie akcjonariuszy (WZA) 
  • 26 kwietnia 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (I kwartał 2024)
  • 26 lipca 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (II kwartał 2024)
  • 25 października 2024 r. – publikacja raportu kwartalnego (III kwartał 2024)

RAPORTY BIEŻĄCE

Raporty EBI i ESPI dostępne są na stronach internetowych NewConnect Link do strony lub GPWInfoStrefa Link do strony

PREZENTACJE INWESTORSKIE

Prezentacja wynikowa 2023 NWAI DM

[pobierz]

Raporty kwartalne

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

[pobierz]

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

[pobierz]

RAPORTY ROCZNE

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do Raportów Rocznych, wg daty ich publikacji.

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 w formacie XML dostępne jest TUTAJ.

WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W menu znajdującym się po lewej stronie znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich informacji nt. planowanych i odbytych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski SA.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Dokument Informacyjny NWAI

[pobierz]

Errata do Dokumentu Informacyjnego NWAI

[pobierz]

Regulamin określający zasady udziału w WZ za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

[pobierz]

Regulamin Rady Nadzorczej

[pobierz]

Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

[pobierz]

KONTAKT

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, zapraszamy do wypełnienia formularza kontatkowego dostępnego pod adresem: Kontakt