AUTORYZOWANY DORADCA NEW CONNECT I CATALYST

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu emitent papierów wartościowych wprowadzonych do ASO  zobowiązany jest do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, przewidującej wykonywanie przez autoryzowanego doradcę określonych obowiązków przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w ASO. W określonych przypadkach GPW może zwolnić emitenta z tego obowiązku, skrócić wskazany okres lub zobligować emitenta do zawarcia umowy również po tym okresie.

W ramach usługi autoryzowanego doradcy NWAI Dom Maklerski wykonuje m.in. następujące czynności:

 • badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO,
 • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO,
 • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitenta tych obowiązków,
 • bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO,
 • wykonywanie innych zadań oraz współpraca z Organizatorem ASO w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie ASO,
 • podejmowanie działań mających na celu przygotowanie Emitenta i jego władz do funkcjonowania w ASO,
 • wskazywanie Emitentowi na zasadność opracowania odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi Emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w ASO i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez Emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie ASO,
 • pomoc w wyborze prawidłowych mechanizmów wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania Emitenta w ASO,
 • wsparcie Emitenta w prawidłowej interpretacji obowiązujących w ASO zasad ładu korporacyjnego.

Dodatkowo, NWAI oferuje w ramach umowy o pełnienie usługi autoryzowanego doradcy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem Emitenta do wypełnienia obowiązków wyplywających z regulacji MAD/MAR:

 • przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie relacji inwestorskich u Klienta, obejmującego m.in.:
  • przedstawienie najważniejszych zmian w otoczeniu prawnym - informacja poufna (definicja, publikacja, opóźnienie),
  • transakcje insiderów - raportowanie o transakcjach (procedury raportowania, listy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych),
  • omówienie ogólnych standardów raportowania,
  • przedstawienie zasad konstrukcji indywidualnych standardów raportowania,
  • omówienie metod analizy istotności i cenotwórczości informacji.
 • weryfikacja istniejących procedur wewnętrznych Emitenta dotyczących obowiązków informacyjnych, o ile istnieją takie procedury, pod kątem dostosowania do Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy MAD.
 • opracowanie nowych procedur wewnętrznych dotyczących obowiązków informacyjnych w porozumieniu z przedstawicielami Emitenta.
 • opracowanie w porozumieniu z przedstawicielami Emitenta indywidualnego standardu raportowania, w oparciu o określenie katalogu zdarzeń, które biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Emitenta, specyfikę jego branży, spełniają kryteria informacji poufnej.

Usługi uzupełniające:

 • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym,
 • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
 • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają ostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby,
 • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
 • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.