AUTORYZOWANY DORADCA NEW CONNECT I CATALYST

O Autoryzowanym Doradcy

 • Firma: NWAI Dom Maklerski
 • Forma prawna: spółka akcyjna
 • Siedziba: Warszawa, Polska
 • Adres: Ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
 • Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000304374
 • REGON: 141338474
 • NIP: 5452423576
 • Tel. +48 22 201 97 50
 • E-mail: AutoryzowanyDoradca@nwai.pl lub company@nwai.pl
 • Strona www: www.nwai.pl

Zarząd i Rada Nadzorcza NWAI Dom Maklerski S.A.

Certyfikowani Doradcy:

Joanna Bartoszek – nr certyfikatu 15/2012

Szymon Jędrzejewski, CFA – nr certyfikatu 4/2014

Krzysztof Kordas – nr certyfikatu 2/2017

 

Zakres usług NWAI jako Autoryzowanego Doradcy

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu emitent papierów wartościowych wprowadzonych do ASO  zobowiązany jest do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, przewidującej wykonywanie przez autoryzowanego doradcę określonych obowiązków przez okres co najmniej 3 lat od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danego emitenta w ASO. W określonych przypadkach GPW może zwolnić emitenta z tego obowiązku, skrócić wskazany okres lub zobligować emitenta do zawarcia umowy również po tym okresie.

W ramach usługi autoryzowanego doradcy NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej: NWAI) wykonuje m.in. następujące czynności:

 • badanie, czy sporządzenie dokumentu informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu danych instrumentów finansowych nastąpiło zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie ASO,
 • badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu w ASO,
 • współdziałanie z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowanie prawidłowości wypełniania przez emitenta tych obowiązków,
 • bieżące doradzanie emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO,
 • wykonywanie innych zadań oraz współpraca z Organizatorem ASO w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie ASO,
 • podejmowanie działań mających na celu przygotowanie Emitenta i jego władz do funkcjonowania w ASO,
 • wskazywanie Emitentowi na zasadność opracowania odpowiednich regulacji i procedur, których wdrożenie umożliwi Emitentowi prawidłowe funkcjonowanie w ASO i jednocześnie da rękojmię wypełniania przez Emitenta wymogów przewidzianych w Regulaminie ASO,
 • pomoc w wyborze prawidłowych mechanizmów wdrażania wypracowanych regulacji i procedur na potrzeby funkcjonowania Emitenta w ASO,
 • wsparcie Emitenta w prawidłowej interpretacji obowiązujących w ASO zasad ładu korporacyjnego.

Dodatkowo, NWAI oferuje w ramach umowy o pełnienie usługi autoryzowanego doradcy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem Emitenta do wypełnienia obowiązków wypływających z regulacji MAD/MAR:

 • przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie relacji inwestorskich u Klienta, obejmującego m.in.:
  • przedstawienie najważniejszych zmian w otoczeniu prawnym - informacja poufna (definicja, publikacja, opóźnienie),
  • transakcje insiderów - raportowanie o transakcjach (procedury raportowania, listy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych),
  • omówienie ogólnych standardów raportowania,
  • przedstawienie zasad konstrukcji indywidualnych standardów raportowania,
  • omówienie metod analizy istotności i cenotwórczości informacji.
 • weryfikacja istniejących procedur wewnętrznych Emitenta dotyczących obowiązków informacyjnych, o ile istnieją takie procedury, pod kątem dostosowania do Rozporządzenia MAR oraz Dyrektywy MAD.
 • opracowanie nowych procedur wewnętrznych dotyczących obowiązków informacyjnych w porozumieniu z przedstawicielami Emitenta.
 • opracowanie w porozumieniu z przedstawicielami Emitenta indywidualnego standardu raportowania, w oparciu o określenie katalogu zdarzeń, które biorąc pod uwagę indywidualną sytuację Emitenta, specyfikę jego branży, spełniają kryteria informacji poufnej.

 

 

Doświadczenie Autoryzowanego Doradcy

NWAI Dom Maklerski S.A. został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców w dniu 28 września 2009 roku. NWAI jest jednym z dwóch autoryzowanych doradców, którego akcje są notowane na NewConnect.

Spółki obsługiwane przez NWAI przy realizacji obowiązków informacyjnych:

Nazwa emitenta

Data rozpoczęcia współpracy

Data zakończenia współpracy

EXCELLENCE S.A.

17.01.2020

-

WAT S.A.

01.03.2018

-

AKCEPT FINANCE S.A.

01.06.2021

27.04.2023

MATRX Pharmaceuticals S.A.

05.07.2018

24.10.2019

MATRX Pharmaceuticals S.A.

02.10.2017

30.03.2018

ALIOR TFI S.A.

05.01.2017

25.09.2018

BROWAR CZARNKÓW S.A.

25.07.2014

17.04.2015

EDISON S.A.

03.11.2012

30.04.2015

COLEOS S.A.

03.11.2012

30.04.2015

MOSTOSTAL WROCŁAW S.A.

23.10.2012

31.01.2015

VIATRON S.A.

28.06.2012

19.11.2014

 

Spółki wprowadzone na NewConnect:

Nazwa emitenta

Data debiutu

Data ostatniego notowania na NewConnect

Przyczyna wykluczenia

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

28.04.2023

-

-

VIATRON S.A.

14.08.2013

-

-

NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

25.03.2011

-

-

HORTICO S.A.

20.01.2011

-

-

ALIOR TFI S.A.

05.01.2017

25.09.2018

przywrócenie akcjom formy dokumentu

WIDOK ENERGIA S.A.

18.07.2011

20.11.2013

bezpieczeństwo obrotu

ADMIRAL BOATS S.A.

01.07.2011

04.09.2019

upływ 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta

 

DEBIUTY 2023

28.04.2023 r.

ROBS GROUP LOGISTIC S.A.

Podstawowa działalność Emitenta bazuje na usługach związanych z pracami w magazynach wysokiego składowania o dużych powierzchniach. Zarówno zakres usług, jak i odbiorcy istotnie ewoluowali od roku 2016, czego efektem jest obecna oferta Emitenta przedstawiona poniżej:

demontaże i przebudowy regałów magazynowych,

doradztwo techniczne - projektowanie wykorzystania powierzchni magazynowych,

serwis / naprawy i przeglądy regałów,

sprzedaż i dostawy regałów magazynowych z recyklingu,

sprzedaż części i regałów wysokiego składowania, nowych wg zamówień klientów oraz wytworzony wg własnych projektów i we własnym parku maszynowym

W ciągu kilku lat działalności Emitent zrealizował kilka tysięcy projektów w zakresie ww. usług.

Środki z emisji akcji serii C o wartości 2,99 mln zł wyemitowanych w ramach oferty publicznej zostały przeznaczone na m.in. na budowę nowego budynku magazynowego oraz siedziby Emitenta w Gdańsku.

 

NWAI Dom Maklerski SA pełnił dla Emitenta funkcję autoryzowanego doradcy w procesie wprowadzenia akcji do obrotu w ASO NewConnect.

Obejrzyj transmisję pod poniższym linkiem:

  Transmisja z debiutu

 

Wtórne emisje wprowadzone na NewConnect:

Nazwa emitenta

Seria akcji

NWAI DOM MAKLERSKI S.A.

A

BROWAR CZARNKÓW S.A.

D1