AGENT EMISJI

Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, od 1 lipca 2019 roku emisje obligacji, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku zorganizowanym, a także emisje certyfikatów FIZ niepublicznych, wymagają pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji poprawności emisji i rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dla pozostałych obligacji i certyfikatów inwestycyjnych pośrednictwo agenta emisji jest opcjonalne.

W ramach usługi agenta emisji NWAI Dom Maklerski oferuje pełen zakres czynności agenta wymagany ustawą, w tym m.in.:

 • weryfikację spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych, wynikających z przepisów prawa,
 • weryfikację zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych, wynikającymi z przepisów prawa,
 • weryfikację spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie KDPW, a także tego, czy przyjęte przez KDPW zasady obsługi realizacji zobowiązań emitentów zapewniają możliwość prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych,
 • utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych i prowadzenie jej do czasu zarejestrowania papierów wartościowych w KDPW,
 • pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy, w tym w szczególności:
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo (jeżeli emitent nie jest jeszcze uczestnikiem KDPW) wraz z załącznikami,
  • złożenie wniosku o rejestrację papierów wartościowych,
 • rozliczenie emisji w KDPW, w tym w szczególności:
  • kontakt z podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych inwestorów w celu potwierdzenia danych rachunków i inwestorów oraz uzgodnienia parametrów instrukcji rozliczeniowych oraz
  • złożenie instrukcji rozliczeniowych w celu doprowadzenia do zapisania papierów wartościowych na rachunkach inwestorów.

Poniżej przedstawiamy również proces emisji z uwzględnieniem agenta emisji:

Usługi uzupełniające:

 • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby,
 • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
 • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie
 • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym – jeżeli rejestracja papierów wartościowych ma poprzedzać wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego na rynku głównym GPW, NewConnect lub Catalyst,
 • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych – jeżeli rejestracja papierów wartościowych ma poprzedzać wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub Catalyst.