AGENT DOKUMENTACYJNY

Zgodnie z ustawą o obligacjach dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej emitenta w wykonaniu przepisów ustawy emitent jest obowiązany przekazywać, w postaci drukowanej, do notariusza, banku krajowego, instytucji kredytowej prowadzącej działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zagranicznej instytucji kredytowej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub firmy inwestycyjnej, wskazanych w warunkach emisji.

Podmiot, do którego zostały przekazane wydruki, przechowuje je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z obligacji. W praktyce oznacza to, że dokumenty przechowywane są przez kilkanaście lat (kilka lat okresu do wykupu obligacji, a następnie dziesięć lat do przedawnienia roszczeń).

W ramach usługi agenta dokumentacyjnego NWAI Dom Maklerski oferuje m.in.:

  • Przechowanie dokumentów przez cały okres wymagany przepisami prawa, w sejfie o certyfikowanej odporności na włamanie i działanie ognia,
  • Sporządzanie cyfrowych kopii zapasowych dokumentów,
  • Sporządzanie i wydawanie Emitentowi potwierdzeń przyjęcia dokumentów na przechowanie.

Usługi uzupełniające:

  • Ewidencja obligacji, polegająca na rejestrowaniu stanu posiadania obligacji przez poszczególnych obligatariuszy, wszelkich zmian tego stanu oraz obsłudze wypłaty świadczeń z tytułu odsetek czy wykupu,
  • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
  • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku,
  • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych,
  • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
  • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby.