ANIMACJA

Rolą animatora rynku jest wspieranie płynności obrotu instrumentami finansowymi na rynku zorganizowanym. GPW z niewielkimi wyjątkami wymaga animatora rynku dla notowania papierów wartościowych na rynkach NewConnect i Catalyst, a także dla akcji z rynku głównego zakwalifikowanych do Programu Wspierania Płynności.

W ramach usługi animatora rynku NWAI zobowiązuje się dow wspierania płynności obrotu instrumentem finansowym poprzez składanie na własny rachunek zleceń kupna i sprzedaży co najmniej zgodnie z minimalnymi warunkami określonymi przez GPW.
Ponadto w przypadku zainteresowania Emitenta, NWAI może świadczyć usługi animatora rynku w wariancie aktywnym, wykraczającym poza wymagania GPW oraz z zastosowaniem mechanizmów motywujących NWAI do efektywnego wspierania płynności. Przykładowe rozwiązania mogą obejmować:

 • Składanie zleceń o większej wartości,
 • Składanie zleceń z węższym spreadem,
 • Składanie większej liczby zleceń,
 • Uzależnienie wynagrodzenia NWAI od płynności instrumentu.

Regulacje dotyczące rynku głównego GPW nie wymagają bezwarunkowo współpracy z animatorem, aczkolwiek pozwalają Zarządowi Giełdy zobowiązać emitenta do podpisania umowy o animację. Ponadto współpraca z animatorem jest wymagana w ramach Programu Wspierania Płynności.

Ponadto będąca wynikiem animacji wyższa płynność akcji przynosi następujące korzyści spółkom notowanym na rynku głównym GPW:

 • obniżenie kosztu pozyskania kapitału
 • ułatwione plasowanie kolejnych emisji
 • możliwość uniknięcia przeniesienia spółki do strefy niskiej płynności
 • możliwość uniknięcia usunięcia spółki z notowań ciągłych
 • pozytywny wizerunek spółki na rynku kapitałowym
 • większe zainteresowanie spółką, jej produktami i usługami
 • możliwość wzrostu ceny akcji

Współpraca z animatorem rynku jest zgodnie z regulacjami GPW wymogiem notowania papierów wartościowych na rynku NewConnect.

Będąca wynikiem animacji wyższa płynność akcji przynosi ponadto następujące korzyści spółkom notowanym na NewConnect:

 • obniżenie kosztu pozyskania kapitału
 • ułatwione plasowanie kolejnych emisji
 • pozytywny wizerunek spółki na rynku kapitałowym
 • większe zainteresowanie spółką, jej produktami i usługami
 • możliwość wzrostu ceny akcji

Współpraca z animatorem rynku jest zgodnie z regulacjami GPW wymogiem notowania papierów wartościowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Uzyskana wskutek animacji wyższa płynność obligacji przynosi spółkom, których obligacje notowane są w ASO Catalyst, następujące korzyści:

 • ułatwione plasowanie kolejnych emisji
 • pozytywny wizerunek spółki na rynku kapitałowym
 • możliwość wydłużenia zapadalności w kolejnych emisjach
 • większe zainteresowanie spółką, jej produktami i usługami
 • możliwość obniżenia kosztu odsetkowego w kolejnych emisjach

Usługi uzupełniające:

 • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych,
 • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
 • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby,
 • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
 • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.