AGENT PŁATNICZY I KALKULACYJNY

Usługi agenta płatniczego i kalkulacyjnego umożliwiają sprawną obsługę płatności z obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych.

Zgodnie z Regulaminem KDPW agent płatniczy podejmuje się przekazywania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW) i odbioru od KDPW oświadczeń i informacji dotyczących realizacji przez KDPW obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, pośredniczenia w przekazywaniu KDPW środków pieniężnych na potrzeby takich wypłat, a także wyraża zgodę na obciążanie go opłatami pobieranymi przez KDPW z tytułu tej obsługi.

Rolą agenta kalkulacyjnego jest obliczanie wysokości odsetek w każdym okresie odsetkowym oraz sporządzanie tabel odsetkowych w formatach zależnych od potrzeb emitenta i obligatariuszy. Coraz częściej inwestorzy instytucjonalni uzależniają swój udział w emisji od zagwarantowania w warunkach emisji obligacji, że taka funkcja zostanie komuś powierzona.

W ramach usługi agenta płatniczego i kalkulacyjnego NWAI Dom Maklerski oferuje m.in.:

 • Przekazywanie do KDPW  informacji dotyczących wypłaty świadczeń z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych,
 • Pośredniczenie w przekazywaniu do KDPW środków pieniężnych na potrzeby takich wypłat.

A w odniesieniu do obligacji ponadto:

 • Wyliczanie wartości odsetek (na jedną obligację oraz od całej emisji) dla każdego okresu odsetkowego,
 • Sporządzanie tabel odsetkowych w formacie oczekiwanym przez inwestorów, ich depozytariuszy itp.,
 • Sporządzanie i wprowadzanie do systemu 4brokernet GPW tabel odsetkowych w formacie wymaganym przez GPW,
 • Sporządzanie informacji niezbędnych do zgłoszenia do KDPW zdarzenia wypłaty odsetek.

Więcej informacji o usłudze znajduje się również na stronie FAQ dotyczącej dematerializacji w KDPW.

Usługi uzupełniające:

 • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
 • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby,
 • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.
 • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym,
 • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych.