SPONSOR EMISJI

Zgodnie z Regulaminem Krajowego depozytu Papierów Wartościowych sponsor emisji:

 • prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej,
 • dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych,
 • prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, albo
 • utworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych, o której mowa w art. 7a ust.4 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

W praktyce prowadzenie rejestru sponsora emisji jest niezbędne w przypadku, kiedy przynajmniej część osób, które nabyły instrumenty finansowe, nie posiada bądź nie wskazała rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane. W sytuacji takiej agent emisji nie może bowiem, doprowadzić do zapisania tych instrumentów na rachunkach tych osób.

W ramach usługi sponsora emisji NWAI Dom Maklerski wykonuje m.in. następujące czynności:

 • Prowadzenie rejestru sponsora emisji zgodnie z wymogami KDPW, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez poszczególnych posiadaczy,
 • Aktualizacja danych posiadaczy wykazanych w rejestrze sponsora,
 • Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami,
 • Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz osób wskazanych w rejestrze sponsora,
 • Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Więcej informacji o usłudze znajduje się również na stronie FAQ dotyczącej dematerializacji w KDPW.

Usługi uzupełniające:

 • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym,
 • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych,
 • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
 • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
 • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.