POŚREDNIK REJESTRACYJNY

Zadania pośrednika rejestracyjnego (do 30 czerwca 2019r. - agenta emisji) polegają na doprowadzeniu do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym, w formie zapisów na rachunkach papierów wartościowych lub za pośrednictwem rachunków zbiorczych. W celu realizacji tych zadań uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać  przeniesienia papierów wartościowych ze specjalnego konta ewidencyjnego otwartego dla niego w związku z ich wykonywaniem, na odpowiednie konta ewidencyjne prowadzone dla niego lub dla innych uczestników w odpowiednich typach uczestnictwa.

W praktyce oznacza to dokonanie w systemie depozytowym KDPW operacji skutkujących finalnie zapisaniem instrumentów finansowych Emitenta na rachunkach nabywców tych instrumentów. Operacji takich może dokonać jedynie uczestnik bezpośredni KDPW.

W ramach usługi pośrednika rejestracyjnego NWAI Dom Maklerski oferuje m.in.:

  • Doprowadzenie do wydania papierów wartościowych osobom uprawnionym,
  • Współpracę z Emitentem w zakresie rejestracji papierów wartościowych w KDPW,
  • W przypadku pierwszej emisji danego Emitenta rejestrowanej w KDPW: współpracę w zakresie uzyskania statusu uczestnika w typie emitent.

Usługi uzupełniające:

  • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby,
  • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym – jeżeli rejestracja papierów wartościowych ma poprzedzać wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego na rynku głównym GPW, NewConnect lub Catalyst,
  • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych – jeżeli rejestracja papierów wartościowych ma poprzedzać wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu NewConnect lub Catalyst,
  • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
  • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.