EWIDENCJA OBLIGACJI

Zgodnie z ustawą o obligacjach, obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 roku niemające postaci dokumentu, jeżeli ich emitent nie postanowi zarejestrować ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, muszą być zapisane w ewidencji. NWAI Dom Maklerski prowadzi w formie elektronicznej ewidencji obligacji, a także rachunki pieniężne służące do wypłaty świadczeń z obligacji zapisanych w ewidencji.

Zakres usługi ewidencji obligacji prowadzonej przez NWAI Dom Maklerski obejmuje m.in.:

  • Rejestrowanie stanu posiadania obligacji przez poszczególnych obligatariuszy oraz wszelkich zmian tego stanu w wyniku umów sprzedaży oraz innych zdarzeń prawnych, jak również ustanawianie zabezpieczeń, blokad itp.,
  • Aktualizacja danych posiadaczy obligacji,
  • Wystawianie zaświadczeń depozytowych i innych dokumentów związanych z ewidencją,
  • Obsługa wypłaty świadczeń (z tytułu odsetek, wykupu, przedterminowego wykupu) za pomocą rachunku pieniężnego,
  • Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Usługi uzupełniające:

  • Usługa agenta płatniczego i kalkulacyjnego, polegająca na pośredniczeniu w płatności świadczeń z papierów wartościowych oraz, w przypadku obligacji, sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,,
  • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie,
  • Usługa pośrednictwa zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Jeżeli Emitent tak postanowi, obligacje mogą zostać przeniesione z ewidencji obligacji prowadzonej przez NWAI do depozyt prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W przypadku przeniesienia obligacji z ewidencji prowadzonej przez NWAI do KDPW przydatne będą następujące usługi:

  • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
  • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby.