NWAI Dom Maklerski SA

 

INFORMACJE NA TEMAT NWAI DOM MAKLERSKI S.A. I ŚWIADCZONYCH USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

 

Niniejsza informacja została opracowana w wykonaniu obowiązków firmy inwestycyjnej wynikających z art. 24 ust 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE.

 

I. Nazwa firmy, dane pozwalające na bezpośredni kontakt z domem maklerskim oraz dane rejestrowe

 

NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI), spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.572.422,00 zł, w całości opłaconym.

 

Skład Zarządu:

Mateusz Walczak – Prezes Zarządu

Michał Rutkowski – Członek Zarządu

Magdalena Graca – Członek Zarządu

 

II. Język, w którym klient może kontaktować się z domem maklerskim
i w którym sporządzane będą dokumenty  i inne informacje

 

NWAI świadczy swoje usługi w język polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane klientom dodatkowo w języku obcym.

 

III. Sposoby komunikowania się i przekazywania zleceń do NWAI

 

Klient może się komunikować z NWAI:

 1. Osobiście w siedzibie spółki
 2. Telefonicznie pod numerem (+48 22) 201 97 50
 3. Pocztą elektroniczną na adres: company@nwai.pl
 4. Za pośrednictwem strony internetowej: www.nwai.pl

 

Sposób przekazywania zleceń

NWAI usługę wykonywania zleceń świadczy wyłącznie na rzecz uprawnionych kontrahentów. Zlecenia i dyspozycje oraz ich odwołania mogą być składane przez uprawnionych kontrahentów w formie :

 1. pisemnej,
 2. dyspozycji telefonicznej,
 3. za pośrednictwem platformy Bloomberg
 4. w innej pisemnie uzgodnionej pomiędzy NWAI a uprawnionym kontrahentem formie

 

NWAI nagrywa rozmowy telefoniczne i zapisuje korespondencję elektroniczną związaną z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi maklerskiej w postaci przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. Kopia nagrań rozmów z klientem i korespondencji z klientem będzie udostępniana na żądanie osoby uprawnionej przez okres wymagany przepisami prawa, nie krótszy niż 5 lat.

 

IV. Oświadczenie potwierdzające, że dom maklerski posiada zezwolenie oraz nazwę i adres właściwego organu, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI.

 

NWAI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

 • numer DFL/4020/125/80/I/187/1/08/09 z dnia 31 lipca 2009 roku,
 • numer  DFL/4020/182/21/I/87/19/09/10 z dnia 26 maja 2010 roku,
 • numer DFL/4020/107/24/I/87/16/2011 z dnia 18 października 2011 roku, 
 • numer  DRK/4020/49/17/13/1/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku oraz
 • numer DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1 z dnia 27 września 2016 roku.

 

Nazwa organu nadzoru:

Komisja Nadzoru Finansowego

siedziba: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

tel. (+48 22) 262 50 00

fax. (+48 22) 262 51 11

e-mail: knf@knf.gov.pl

 

V. Informacja, czy dom maklerski działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

 

NWAI nie świadczy usług za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.

 

VI. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich, na podstawie umowy

 

NWAI posiada zezwolenie na świadczenie następujących usług maklerskich:

 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 2. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – wskazaną usługę NWAI świadczy wyłącznie na rzecz uprawnionych kontrahentów,
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 4. oferowanie instrumentów finansowych,
 5. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 6. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji
  o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
 7. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
 8. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 9. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 10. świadczenie usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji.

 

Szczegółowe zasady świadczenia każdej z ww. usług zawiera umowa lub odpowiednie regulaminy, będące dla określonych usług integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy klientem a NWAI. Umowa lub regulaminy wskazują między innymi zakres, częstotliwość i terminy raportów lub informacji przekazywanych klientowi w związku ze świadczonymi usługami.

VII. Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania skarg
i reklamacji klientów składanych w związku ze świadczonymi przez NWAI usługami.

 

Skargi dotyczące świadczonych przez NWAI usług mogą być składane:

 • w formie pisemnej w siedzibie NWAI
 • listowanie na adres siedziby NWAI lub
 • elektronicznie- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy company@nwai.pl.

 

Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna,
nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń klienta jak i jego roszczenia. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyśpieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez NWAI. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej formie pisemnej. Na żądanie klienta, NWAI potwierdza otrzymanie reklamacji klienta. Potwierdzenie otrzymania reklamacji następuje w formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z klientem.

 

NWAI rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu klientowi przyczyn opóźnienia i wskazaniu okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

 

Odpowiedź na reklamację klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Klient. W przypadku negatywnego dla klienta rozpatrzenia reklamacji przez NWAI klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu NWAI. Zarząd NWAI rozpatrzy reklamację klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana klientowi na wskazany przez niego adres.

 

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z NWAI, klient może:

 1. zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z NWAI,
 2. przedstawić NWAI propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego, przy czym NWAI może odmówić zawarcia takiej umowy,
 3. wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

 

VIII. Zasady postępowania NWAI w przypadku powstania konfliktu interesów

 

NWAI informuje, że dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi klientami poprzez rozwiązania organizacyjne oraz wewnętrzne regulacje Domu Maklerskiego. NWAI dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów klienta, w szczególności NWAI stosuje wewnętrzne regulacje mające na celu identyfikację konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi. Szczegółowe zasady monitorowania i zarządzania konfliktem określa „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NWAI Dom Maklerski S.A.” Podstawowe zasady postępowania NWAI w przypadku powstania konfliktów polegają na wprowadzeniu dla każdego zidentyfikowanego konfliktu interesów, dostosowanych do jego specyfiki rozwiązań mających na celu monitorowanie i zarządzanie konfliktem oraz zapobieganie potencjalnemu niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywrzeć na klienta.

 

W przypadku powstania konfliktu interesów, który w opinii NWAI, pomimo wdrożonych rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie konfliktami interesów, może doprowadzić do naruszenia interesu klienta, NWAI wstrzymuje się z zawarciem umowy z klientem w zakresie świadczenia usługi maklerskiej lub dalszego świadczenia usługi maklerskiej na rzecz klienta i niezwłocznie przekazuje temu klientowi informację
o istniejącym konflikcie interesów mogącym doprowadzić do naruszenia jego interesów. Zawarcie umowy z klientem lub dalsze świadczenie usługi maklerskiej na rzecz klienta jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez klienta otrzymania takiej informacji oraz wyraźnego potwierdzenia, woli zawarcia umowy lub kontynuowania świadczenia usługi maklerskiej.

 

Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zarządzania konfliktami interesów
w NWAI.

 

IX. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umów.

 

Zasady dotyczące zakresu, częstotliwości i terminów przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej określa zawarta z klientem umowa.

 

X. Informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klienta oraz opis działań podejmowanych przez NWAI w celu zapewnienia ochrony takich aktywów.

 

 1. NWAI jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. System ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych inwestorów zgromadzonych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez NWAI, jak również aktywów przechowywanych
  w depozycie prowadzonym przez NWAI i wypłatę środków, do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku:
  1. ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji NWAI lub
  2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek NWAI nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
  3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że NWAI z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
 2. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków klienta, pomniejszonych o należności NWAI od klienta z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro. NWAI jest zobowiązany do wnoszenia rocznych wpłat do systemu rekompensat.
 3. Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz na stronie www.kdpw.pl.
 4. NWAI deponuje środki pieniężne powierzone przez klientów w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków pieniężnych NWAI. NWAI deponuje środki pieniężne klientów na jednym lub kilku rachunkach otwartych u jednego z poniższych podmiotów: 1) bank krajowy, 2) instytucja kredytowa autoryzowana zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE, 3) bank autoryzowany w państwie trzecim.
 5. Środki klientów zgromadzone na rachunkach bankowych podmiotów objętych systemem gwarantowania depozytów w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: Ustawa BFG) (banki krajowe) podlegają pod bankowy system gwarancyjny. Objęcie systemem gwarantowania środków deponowanych w związku ze świadczeniem przez NWAI usług maklerskich oznacza, że w przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek bankowy (czyli bank) nie będzie w stanie zapewnić wypłat środków pieniężnych osobom uprawnionym (czyli klientom NWAI), wypłaty tej dokona Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Limit gwarancji zgodnie z Ustawą BFG wynosi równowartość 100.000 euro i ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.
 6. W razie wszczęcia postepowania egzekucyjnego przeciwko NWAI środki pieniężne powierzone przez klientów NWAI w związku ze świadczeniem przez NWAI usług maklerskich nie podlegają zajęciu, a w razie ogłoszenia upadłości nie wchodzą do masy upadłości NWAI.
 7. Instrumenty finansowe klientów mające formę dokumentu (niezdematerializowane) przechowywane są przez NWAI w sejfie zlokalizowanym w pomieszczeniach zabezpieczonych przez przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe systemy alarmowe, dodatkowo chronione całodobowo przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską.
 8. Wszelkie zmiany w stanie posiadania depozytów przedmiotowych aktywów rejestrowane są zgodnie z procedurami ewidencyjnymi NWAI.

 

XI. Koszty i opłaty

 

Z tytułu świadczonych usług, NWAI pobiera opłaty i prowizje na zasadach określonych szczegółowo w umowie zawieranej z klientem. W zależności od charakteru usługi, wraz ze wzorem umowy lub regulaminem, klientowi może zostać przekazana standardowa tabela opłat i prowizji pobieranych przez NWAI oraz informacja o dodatkowych kosztach, które mogą być ponoszone poza tabelą opłat
i prowizji.

W związku ze świadczeniem usługi oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania zapisów na instrumenty finansowe oferowane w ofercie publicznej lub niepublicznej, NWAI otrzymuje lub może otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich. W przypadku pełnienia przez NWAI funkcji organizatora emisji jest to wynagrodzenie otrzymywane od emitenta lub podmiotu sprzedającego instrumenty finansowe (sprzedający). Jeśli na potrzeby danej oferty sporządzany i publikowany jest prospekt albo memorandum informacyjne, wówczas informacja o kosztach związanych
z ofertą, w tym wysokość wynagrodzenia dla doradców emitenta/sprzedającego, zamieszczana jest w prospekcie albo w memorandum informacyjnym.

 

XII. Zasady przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych (dalej: Zachęty)

 

 1. NWAI nie przyjmuje oraz nie przekazuje świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku ze świadczeniem usług maklerskich, chyba że:
  • przyjęcie lub przekazanie takich świadczeń osobie trzeciej jest niezbędne do wykonania świadczonej na rzecz klienta usługi,
  • gdy świadczenie przyjmowane jest od klienta, albo przekazywane klientowi w ramach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
  • świadczenia pieniężne lub niepieniężne inne niż określone powyżej spełnia następujące warunki:
   • ich celem jest poprawa jakości danej usługi świadczonej na rzecz klienta,
   • nie mają one negatywnego wpływu na działanie przez NWAI
    w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta, przed zawarciem umowy o świadczenie usługi maklerskiej klient zostanie poinformowany o przyjmowanych bądź przekazywanych opłatach, prowizjach, korzyściach pieniężnych oraz niepieniężnych. NWAI przekaże klientowi
    w szczególności informacje dotyczące istoty i wysokości świadczeń.
 2. Świadczenia pieniężne (np. wynagrodzenie lub prowizja) lub świadczenie niepieniężne uznaje się za mające na celu poprawę jakości danej usługi świadczonej na rzecz klienta, jeżeli są uzasadnione świadczeniem przez NWAI usługi dodatkowej lub usługi poprawiającej jakość usługi świadczonej na rzecz klienta lub potencjalnego klienta. Świadczenie takie nie może przynosić bezpośredniej korzyści NWAI lub jego akcjonariuszom lub osobom pozostającym z NWAI w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
  o podobnym charakterze, nie przynosząc przy tym wymiernej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi. Ponadto przyjmowane lub przekazywane świadczenie pieniężne powinno być uzasadnione przynoszeniem bieżącej bądź ciągłej korzyści danemu klientowi lub potencjalnemu klientowi w związku z bieżącym przyjmowaniem lub przekazywaniem świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych.
 3. NWAI przyjmuje świadczenia w postaci wynagrodzenia prowizyjnego
  w przypadku oferowania instrumentów finansowych lub w przypadku udziału
  w konsorcjum sprzedających instrumenty finansowe. Informacja o kosztach przeprowadzonej oferty jest publikowana w dokumentach, sporządzonych
  w związku z ofertą (o ile istnieje taki wymóg).
 4. NWAI przed rozpoczęciem świadczenia odpowiedniej usługi maklerskiej, ujawnia klientowi lub potencjalnemu klientowi informacje dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana - metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje
  o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, przy czym drobne świadczenia niepieniężne mogą zostać opisane w sposób ogólny,
  a pozostałe świadczenia niepieniężne należy oszacować i ujawnić oddzielnie.
 5. Przez okres, w którym NWAI przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, co najmniej raz do roku, NWAI informuje indywidualnie klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji złożoną przez klienta.
 6. W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usług maklerskich NWAI zamierza przyjmować lub przekazywać świadczenia pieniężne, w tym opłaty
  i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, NWAI przekazuje klientowi informacje, o których mowa w pkt 5 przed rozpoczęciem przyjmowania lub przekazywania tychże świadczeń, a ponadto przekazuje informacje, o których mowa w pkt 4.
 7. Drobne świadczenia niepieniężne jakie może przyjmować NWAI to:
  • informacje lub dokumenty dotyczące instrumentu finansowego lub usługi inwestycyjnej, mające charakter ogólny albo dostosowany do sytuacji indywidualnego klienta,
  • dokumenty w formie pisemnej otrzymane od osoby trzeciej, które emitent lub potencjalny emitent zamówił i opłacił w celu promowania nowej emisji instrumentów finansowych, lub w przypadku których osoba trzecia zawarła umowę z emitentem, której przedmiotem jest przygotowywanie za wynagrodzeniem takich dokumentów, pod warunkiem że związek między emitentem a osobą trzecią został wyraźnie ujawniony w dokumentach oraz dokumenty te są udostępnione w tym samym czasie wszystkim podmiotom zainteresowanym lub do publicznej wiadomości,
  • uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych wydarzeniach o podobnym charakterze dotyczące korzyści, jakie może przynieść konkretny instrument finansowy lub konkretna usługa inwestycyjna, oraz ich cech,
  • wydatki na cele reprezentacyjne o rozsądnej, niewielkiej wartości, związane z organizacją spotkania biznesowego lub konferencji, seminarium, szkolenia lub innych wydarzeń o podobnym charakterze, o których mowa powyżej, oraz
  • inne drobne świadczenia niepieniężne, które mogą poprawić jakość usługi świadczonej na rzecz klienta, i jest mało prawdopodobne, ze względu na niewielką skalę, ich charakter lub łączną wartość, by mogły wpłynąć negatywnie na wypełnianie przez NWAI obowiązku działania
   w najlepiej pojętym interesie klienta.

 

Informacja w powyższym brzmieniu została przyjęta Uchwałą Zarządu NWAI z dnia 12 lutego 2020 roku i obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Zarząd.

 

 

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji

[pobierz]

Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów

[pobierz]

Procedura klasyfikacji Klientów i dokonywania oceny adekwatności w NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Polityka przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z wykonywaniem usług maklerskich

[pobierz]

Polityka upowszechniania informacji

[pobierz]

Informacja nt. ryzyka inwestycyjnego NWAI DM S.A.

[pobierz]

Informacja dotycząca trybu wnoszenia reklamacji

[pobierz]

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń w 2013 roku

[pobierz]

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2019

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2018

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2017

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2016

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2015

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2014

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2013

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2012

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2011

[pobierz]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

[pobierz]

Polityka handlowa NWAI DM SA działającego jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]

Lista instrumentów dla których NWAI DM SA działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje

[pobierz]