KARIERA

Działalność NWAI Domu Maklerskiego koncentruje się na usługach z zakresu oferowania instrumentów finansowych.

Cenimy wiedzę, kompetencje, samodzielność i odpowiedzialnośc ludzi pracujących na sukces NWAI Domu Maklerskiego i naszych Klientów. 

Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Prawnik

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • przygotowywanie umów, regulaminów i wewnętrznych stanowisk prawnych związanych

 • z bieżącą działalnością i usługami świadczonymi przez NWAI, w tym także z analizą prawną projektów związanych ze świadczeniem nowych usług lub oferowaniem nowych produktów,

 • sporządzanie lub opiniowanie dokumentacji emisyjnej na potrzeby przeprowadzenia ofert instrumentów finansowych (m.in. warunków emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, memorandów informacyjnych i prospektów dla różnych rodzajów papierów wartościowych),

 • przygotowywanie regulacji wewnętrznych (regulaminów, procedur),

 • doradztwo prawne na rzecz NWAI, w tym obsługa jego organów statutowych,

 • monitorowanie zmian przepisów prawa, przygotowywanie alertów dotyczących nowych i zmienionych aktów prawnych dotyczących działalności NWAI;

 • stałe wsparcie Inspektora Ochrony Danych Osobowych NWAI w zakresie zapewniania zgodności przetwarzania danych osobowych z właściwymi przepisami;

 • stałe wsparcie Inspektora Nadzoru NWAI w zakresie zapewniania zgodności działalności NWAI z prawem, w szczególności w zakresie identyfikowania, monitorowania i zarządzania ryzykiem braku zgodności z

Oczekiwania:

 • znajomość prawa rynku kapitałowego, zagadnień związanych z obrotem instrumentami finansowymi oraz świadczeniem usług maklerskich,

 • doświadczenie w procesach emisji papierów wartościowych, w tym w przygotowywaniu/ weryfikacji dokumentów emisyjnych,

 • bardzo dobra znajomość prawa cywilnego materialnego, znajomość prawa własności intelektualnej oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

 • praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców (doświadczenie w obsłudze spółki publicznej będzie dodatkowym atutem),

 • umiejętność przygotowywania umów, regulaminów, pism oraz regulacji wewnętrznych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zdobyte w firmie inwestycyjnej lub w kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego i świadczącej usługi dla firm inwestycyjnych, w związku z prowadzoną przez nie działalnością (wdrożenia nowych produktów i usług),

 • status aplikanta albo uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku młodych, nastawionych na sukces ludzi,

 • przyjazną atmosferę pracy,

 • elastyczne warunki współpracy,

 • podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,

 • benefity pozapłacowe,

 • możliwość nawiązania stałej współpracy.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania aplikacji obejmujacej CV korzystając z formularza kontaktowego.

Praktykant - Młodszy Analityk

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstw notowanych na rynkach GPW, NewConnect, Catalyst,
 • Sporządzanie dokumentów i raportów związanych z funkcjonowaniem emitentów na rynku,
 • Udział w projektach realizowanych na rzecz emitentów,
 • Sporządzanie baz danych, raportów wewnętrznych i raportów dla klientów,
 • Udział w rozwijaniu nowych usług NWAI DM.

Oczekiwania:

 • Absolwenci lub studenci kierunków finansowych, ekonomicznych lub ścisłych,
 • Znajomość polskiego rynku kapitałowego i zasad obrotu giełdowego,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Przedsiębiorczość, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań oraz umiejętność skutecznego organizowania czasu pracy,
 • Gotowość do uczenia się, dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i własnego rozwoju,
 • Mile widziane kwalifikacje zawodowe lub gotowość do ich zdobycia: licencja maklera papierów wartościowych, certyfikat doradcy w ASO.

Oferujemy:

 • Zależnie od profilu kandydata – zatrudnienie lub praktyki/staż,
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznie rozwijającej się firmie finansowej,
 • Zakres zadań adekwatny do wiedzy i umiejętności,
 • Elastyczność w ustaleniu godzin praktyk lub pracy.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania aplikacji obejmujacej CV korzystając z formularza kontaktowego.

 

Manager ds. rozwoju oprogramowania

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres odpowiedzialności:

1. Zarządzanie kompletnym cyklem życia projektów rozwoju oprogramowania w domu maklerskim, włączając w to:

• Analizę i planowanie projektów, w tym określanie celów, zakresu i harmonogramu prac.

• Implementację rozwiązań, zapewniając optymalną wydajność i skalowalność.

• Przeprowadzanie testów oprogramowania, w tym testów jednostkowych, integracyjnych, akceptacyjnych i podatności, aby zapewnić wysoką jakość produktu.

• Wdrażanie oprogramowania w środowiskach produkcyjnych oraz zapewnienie wsparcia w trakcie fazy wdrożenia.

• Utrzymywanie i rozwijanie istniejących aplikacji, w tym rozwiązywanie bieżących problemów i wprowadzanie ulepszeń.

2. Wybór odpowiedniej architektury i technologii dla projektów, uwzględniając wymagania funkcjonalne, techniczne i biznesowe oraz zapewniając kompatybilność z istniejącymi systemami.

3. Nadzór nad procesem rekrutacji oraz skuteczne zarządzanie zespołem programistów i zewnętrznymi dostawcami, obejmujący:

• Ocena potrzeb zespołu i określenie odpowiednich profili zawodowych.

• Dbanie o rozwój zawodowy pracowników, zapewniając im odpowiednie wsparcie i szkolenia. Zaplanowanie odpowiedniej strategii dla programu szkoleniowego.

• Koordynacja pracy zespołu w celu osiągnięcia ustalonych celów projektowych oraz zapewnienie wysokiej jakości wykonania prac.

4. Skuteczna koordynacja wszystkich uczestników projektu, w tym przedstawicieli biznesowych, compliance, programistów oraz dostawców zewnętrznych, w celu zapewnienia spójności działań i osiągnięcia sukcesu projektowego.

5. Prowadzenie projektów zgodnie z wybranymi metodykami, takimi jak np. Agile lub Waterfall, wraz z konsekwentnym raportowaniem postępu prac oraz odpowiednią dokumentacją techniczną i projektową.

Oczekiwania:

 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w pracy jako programista oraz udokumentowane sukcesy w zarządzaniu projektami oprogramowania. Preferowane jest doświadczenie w branży finansowej lub związanej z rynkami kapitałowymi.
 • Znajomość zasad architektury oprogramowania i umiejętność wyboru odpowiednich technologii do konkretnych potrzeb projektowych.
 • Umiejętności przywódcze i komunikacyjne.
 • Znajomość i doświadczenie w stosowaniu różnych metodologii zarządzania projektami, takich jak np. Agile, Scrum, Waterfall itp. Umiejętność dostosowywania metodyki do konkretnych potrzeb projektowych i organizacyjnych.
 • Umiejętności budowania relacji biznesowych i zdolności do negocjacji.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w środowisku młodych, nastawionych na sukces ludzi,

 • przyjazną atmosferę pracy,

 • elastyczne warunki współpracy,

 • podnoszenie kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach,

 • benefity pozapłacowe,

 • możliwość nawiązania stałej współpracy.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do wysłania aplikacji obejmujacej CV korzystając z formularza kontaktowego.

formularz kontaktowy

Wgraj CV z dysku (przeciągnij i upuść albo kliknij aby przeglądać)

Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI), zgadzasz się na przetwarzanie przez NWAI Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu zamieszczonym przez NWAI bądź też w celu zaprezentowania swojej kandydatury na stanowisko wskazane w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. W celu potwierdzenia, że miałeś możliwość zapoznania się z treścią poniższych informacji, prosimy o zamieszczenie w Twoim CV klauzuli o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej udostępnionej przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa (NWAI) na stronie internetowej NWAI, w zakładce Kariera i jestem świadomy, że administratorem moich danych osobowych będzie NWAI, a także zostałem poinformowany o celach i podstawie przetwarzania moich danych osobowych, kategorii odbiorców moich danych osobowych, okresie, przez który moje dane będą przechowywane, a także o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych udostępnionych na podstawie takiej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawie do przenoszenia moich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mam świadomość, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przeprowadzania procesu rekrutacji. W zakresie w jakim dane zamieszczone przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych wykraczają poza zakres wymagany od kandydata do pracy przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgadzam się na przetwarzanie przez NWAI danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym, w tym mojego wizerunku, dla celów rekrutacji.”.

[czytaj dalej]

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, takie jak Twoje imię i nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę w wyżej wymienionym zakresie, kontaktując się z nami pod adresem people@nwai.pl

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu NWAI bądź w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 60 dni, a gdy dodatkowo wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania Twojego zgłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem people@nwai.pl.