Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

2024-03-05

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.


Skorzystanie z dostępu do tej części strony internetowej lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie określonych poniżej warunków. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone.
Niniejszy komunikat należy przeczytać uważnie, bowiem ma on zastosowanie do wszystkich osób odwiedzających tę stronę internetową. Zwracamy uwagę, że poniższe zastrzeżenie może ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nim podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej.
Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą z publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG („Oferta”) emitowanych przez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”; „Emitent”) oraz w związku z ubieganiem się przez Fundusz o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych certyfikatów inwestycyjnych oraz dotychczas wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT Funduszu („Dopuszczenie”).
Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.
Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.
Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.
Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta
nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Certyfikaty inwestycyjne objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).
Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji dotyczącej inwestycji w instrumenty finansowe objęte Prospektem, inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z treścią rozdziału „Czynniki Ryzyka", w tym z treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, z wszelkimi ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz, jeżeli uznają to za zasadne, zasięgnąć w szczególności porady swoich doradców prawnych, finansowych i podatkowych lub zwrócić się o rekomendację inwestycyjną do podmiotów świadczących doradztwo inwestycyjne.
Rozpowszechnianie dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.
Niniejsze informacje są udostępniane przez NWAI Dom Maklerski S.A., w tym w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie https://www.nwai.pl/stopka/o-nas/o-nwai-dom-maklerski-sa. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta.

Z przyjemnością informujemy o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego sporządzonego w związku z ofertą publiczną certyfikatów serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG oraz w związku z zamiarem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT.

 

Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego koncentrując się na lokatach dających ekspozycję na globalny rynek nieruchomości, w szczególności poprzez lokowanie środków w papiery wartościowe emitentów notowanych na polskich i zagranicznych rynkach zorganizowanych, którzy posiadają zdywersyfikowany portfel nieruchomości i cechują się atrakcyjną polityką dywidendową.

Prospekt emisyjny Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Dokument zawierający kluczowe informacje

Suplement nr 1 z dnia 11 marca 2024 roku do Prospektu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Suplement nr 2 z dnia 15 maja 2024 roku do Prospektu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Komunikat aktualizujacy nr 1

Komunikat aktualizujący nr 2

Ogłoszenie o cenie emisyjnej certyfikatów serii BV Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Informacja o dojściu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BV od skutku

Ogłoszenie o cenie emisyjnej certyfikatów serii BW Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Informacja o nie dojściu emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BW do skutku

Ogłoszenie o cenie emisyjnej certyfikatów serii BX Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

Opublikuj post:

Rozwój usług depozytariusza

2023-09-22

Z przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju usług depozytariusza FIZ świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A.!   Nie minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnienia przez NWAI funkcji de ...

Rejestr akcjonariuszy

2020-02-07

Od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i SKA nie mogą mieć formy dokumentu, lecz muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. NWAI prowadzi taki rejestr. Zobacz szczeg&oacu ...

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

2024-03-05

Z przyjemnością informujemy o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwesty ...

Raport obligacyjny - kwiecień 2024

2024-05-16

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w kwietniu 2024. Zachęcamy do lektury.