Rozwój usług depozytariusza

Rozwój usług depozytariusza

2023-09-22

Z przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju usług depozytariusza FIZ świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A.!
 
Nie minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnienia przez NWAI funkcji depozytariusza, a już blisko 40 funduszy inwestycyjnych zamkniętych zdecydowało się powierzyć NWAI tę rolę. Co więcej, już wkrótce dołączy do nich też FIZ publiczny, tj. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, któremu Komisja Nadzoru Finansowego właśnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza na NWAI.

Usługi depozytariusza to naturalne poszerzenie kompleksowej oferty NWAI dla funduszy inwestycyjnych, w tym zwłaszcza funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od czasu wprowadzenia w 2019 roku usługi agenta emisji dla certyfikatów inwestycyjnych, przeprowadziliśmy ten proces dla największej liczby emisji certyfikatów spośród wszystkich agentów. Prowadzimy również rejestry sponsora emisji, świadczymy usługi agenta płatniczego oraz pośrednika rejestracyjnego. Jesteśmy jednym z najaktywniejszych organizatorów publicznych emisji certyfikatów inwestycyjnych – piszemy prospekty emisyjne, organizujemy konsorcja oraz dystrybuujemy online certyfikaty na platformie enwai.pl, a po wprowadzeniu certyfikatów do obrotu pełnimy dla nich funkcję animatora rynku. Z samymi towarzystwami mamy też przyjemność współpracować prowadząc dla nich rejestry akcjonariuszy.

NWAI Dom Maklerski S.A. zatrudnia dedykowany do wykonywania funkcji depozytariusza zespół specjalistów, dysponujących bogatym zakresem kompetencji, wiedzy, a także posiadających doświadczenie na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, gwarantującym należyte wykonywanie funkcji depozytariusza, z pełnym poszanowaniem obowiązujących regulacji prawa polskiego i unijnego, jak również z praktyczną znajomością zagadnień, z którymi stykamy się na tym rynku, a jednocześnie świadomym konieczności zapewnienia efektywnej i elastycznej współpracy pomiędzy towarzystwem a depozytariuszem w bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, uwzględniającej specyfikę, ale i zróżnicowanie funduszy.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że NWAI nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych ani portfelami instrumentów finansowych, nie jest też powiązany osobowo ani kapitałowo z żadnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Tym samym pomiędzy działalnością NWAI oraz TFI nie występuje żaden konflikt interesów wynikający z prowadzenia konkurencyjnej działalności.

Zachęcamy do rozważenia naszej oferty oraz do kontaktu na nasz dedykowany dla funkcji depozytariusza adres:

depo@nwai.pl

jak również do odwiedzenia naszej strony internetowej, dedykowanej usłudze depozytariusza:

www.nwai.pl/dla-emitentow/depozytariusz

Opublikuj post:

Rejestr akcjonariuszy

2020-02-07

Od 1 marca 2021 roku akcje spółek akcyjnych i SKA nie mogą mieć formy dokumentu, lecz muszą być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. NWAI prowadzi taki rejestr. Zobacz szczeg&oacu ...

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ

2024-03-05

Z przyjemnością informujemy o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwesty ...

Rozwój usług depozytariusza

2023-09-22

Z przyjemnością informujemy o dalszym rozwoju usług depozytariusza FIZ świadczonych przez NWAI Dom Maklerski S.A.!   Nie minęły 2 lata od rozpoczęcia pełnienia przez NWAI funkcji de ...

Agent Emisji i Sponsor Emisji

2019-12-01

Od 1 lipca 2019 roku większość emisji obligacji oraz emisje certyfikatów FIZ niepublicznych, wymagają pośrednictwa agenta emisji w procesie weryfikacji i rejestracji w KDPW. Dla o ...