Agent i Sponsor Emisji - pytania i odpowiedzi

Agent i Sponsor Emisji - pytania i odpowiedzi

2019-10-08

Prezentujemy stronę z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi rejestracji w KDPW, usług agenta emisji, sponsora emisji, pośrednika rejestracyjnego i agenta płatniczego. Zachęcamy do zadawania pytań, na które moglibyśmy udzielić w tym miejscu odpowiedzi, poprzez formularz kontaktowy.

Ponadto, na dole strony znajduje się zbiór przydatnych linków do aktów prawnych lub informacji na stronach zewnętrznych.

Jakie kroki musi podjąć emitent w związku z emisją obligacji lub certyfikatów rejestrowanych przez agenta emisji?

Aby umożliwić rejestrację instrumentów w KDPW, oprócz zawarcia umowy z agentem emisji, emitent musi kolejno:

Jak wygląda proces emisji z wykorzystaniem agenta emisji?

Umowa z agentem emisji musi zgodnie z prawem zostać zawarta przed rozpoczęciem proponowania nabycia instrumentów finansowych. W praktyce NWAI DM działając jako agent emisji dokonuje wstępnej weryfikacji projektów dokumentacji emisyjnej - nie jest to wymóg wynikający z przepisów prawa, natomiast znacznie przyśpiesza późniejszą rejestrację instrumentów w KDPW i marginalizuje ryzyko braku rejestracji po dokonaniu przydziału.

Po uzgodnieniu projektów dokumentacji emisyjnej emitent samodzielnie bądź za pośrednictwem oferujących posiadających odpowiednie zezwolenie rozpoczyna proces emisji. Po przeprowadzeniu zapisów emitent dokonuje przydziału, po czym przekazuje do NWAI DM jako agenta finalną dokumentację emisji oraz listę inwestorów. NWAI DM dokonuje ostatecznej weryfikacji otrzymanych dokumentów pod kątem przepisów prawa i regulacji KDPW, a także weryfikacji zgodności oferowania z przepisami prawa i w przypadku jej pozytywnego wyniku tworzy ewidencję osób uprawnionych i składa wniosek o rejestrację instrumentów do KDPW. Papiery wartościowe zostają zapisane na rachunkach inwestorów, a jeśli inwestor nie podał rachunku - w rejestrze sponsora emisji.

Czy i kiedy potrzebne jest skorzystanie z usługi sponsora emisji?

Prowadzenie rejestru sponsora emisji jest wymagane w przypadku, kiedy nie wszyscy posiadacze instrumentów rejestrowanych w KDPW podali rachunki papierów wartościowych, na których te papiery powinny zostać zdeponowane. Jeżeli wszyscy inwestorzy podali prawidłowe rachunki, instrumenty w dniu rejestracji zostaną przeniesione na te rachunki i rejestr sponsora będzie wykorzystany tylko na potrzeby techniczne tj. w celu rejestracji instrumentów w KDPW. 

Aby uniknąć sytuacji, w której podczas rejestracji okazuje się, że rejestr sponsora jednak musi być prowadzony np. ze względu na błędne dane rachunku jednego z inwestorów, przy podpisaniu umowy o świadczenie usług agenta emisji w przypadku emitentów niebędących instytucjami finansowymi NWAI wymaga jednoczesnego podpisania umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji. Jeżeli jednak wszystkie instrumenty będą mogły bez przeszkód być przeniesione na rachunki papierów wartościowych inwestorów, żadne opłaty za prowadzenie rejestru sponsora emisji nie będą pobierane.

Ponadto w przypadku, kiedy rejestracja nie wymaga zawarcia umowy z agentem emisji (np. rejestracja akcji, rejestracja obligacji wprowadzanych do obrotu na Catalyst), a ze względu na brak rachunków papierów wartościowych posiadaczy konieczne jest prowadzenie rejestru sponsora emisji, sponsor emisji dokonuje również samego procesu rejestracji (zatem wówczas funkcja sponsora emisji zawiera w sobie niejako funkcję pośrednika rejestracyjnego).

Czy i kiedy potrzebne jest skorzystanie z usługi agenta płatniczego?

Usługa agenta płatniczego jest w pełni opcjonalna. Emitent może wykonać wszystkie czynności objęte tą usługą samodzielnie. Warto jednak wskazać, że  KDPW obniżyło opłaty naliczane z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo wykupu dłużnych papierów wartościowych, realizowanej z udziałem agenta płatniczego. Ponadto obsługa wypłaty świadczeń przez profesjonalny podmiot zmniejsza ryzyko problemów operacyjnych z obsługą płatności.

Czy i kiedy potrzebne jest skorzystanie z usługi agenta dokumentacyjnego?

Usługa agenta dokumentacyjnego, tj. przechowanie dokumentów w wykonaniu przepisu art. 16 ustawy o obligacjach, jest wymagana dla wszystkich emisji obligacji. Nie musi jej natomiast świadczyć ten sam podmiot, który jest oferującym bądź agentem emisji.

Czy i kiedy potrzebne jest skorzystanie z usługi pośrednika rejestracyjnego?

Pośrednik rejestracyjny reprezentuje emitenta przed KDPW w zakresie rejestracji papierów wartościowych  tylko w przypadku, kiedy nie jest wymagane zawarcie umowy z agentem emisji ani prowadzenie rejestru sponsora emisji. 

Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania rejestracji?

Lista dokumentów przekazywanych agentowi emisji stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług agenta emisji. Jeżeli nie otrzymaliście jeszcze Państwo propozycji umowy, zachęcamy do kontaktu.

Jakie dane inwestorów są przekazywane agentowi emisji lub sponsorowi emisji?

Lista danych przekazywanych agentowi emisji lub sponsorowi emisji stanowi załącznik do umowy o świadczenie tych usług. Jeżeli nie otrzymaliście jeszcze Państwo propozycji umowy, zachęcamy do kontaktu.

Jak są wypłacane świadczenia (odsetki, dochód, należność z tytułu wykupu)?

W przypadku instrumentów zapisanych w KDPW domyślnym sposobem realizacji świadczeń jest ich realizacja za pośrednictwem KDPW. Emitent przekazuje samodzielnie bądź za pośrednictwem agenta płatniczego środki na wypłatę świadczeń do KDPW w terminie, wysokości i na rachunek określony w informacji od KDPW. KDPW rozdysponowuje kwoty pomiędzy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych posiadaczy instrumentów. Z kolei te podmioty (domy maklerskie i banki) przekazują środki posiadaczom instrumentów (w niektórych przypadkach, określonych prawem, dokonując potrącenia podatku dochodowego). Następuje to na ogół poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych posiadacza, a jeżeli posiadacz nie ma rachunku i jego papiery wartościowe są zapisane w rejestrze sponsora emisji - na rachunek bankowy posiadacza, wskazany w rejestrze sponsora emisji.

Jakie są koszty ponoszone przez emitenta na rzecz KDPW?

Pełna lista kosztów ponoszonych przez emitenta na rzecz KDPW dostępna jest w Regulaminie KDPW dostępnym na stronie: http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Strony/regulacje.aspx    

Czy można dokonywać obrotu instrumentami zapisanymi w rejestrze sponsora emisji?

Obrót papierami zapisanymi w rejestrze sponsora emisji jest ograniczony. Możliwe jest przeniesienie papierów wartościowych z rejestru sponsora emisji na rachunek papierów wartościowych posiadacza tych papierów lub ich sprzedaż, o ile nabywca posiada rachunek papierów wartościowych. Procedury ewidencyjne KDPW nie przewidują możliwości, w której papiery wartościowe w wyniku rozliczenia transakcji na rynku wtórnym mogłyby zostać zapisane ich nabywcy w rejestrze sponsora emisji.

Proces emisji z uwzględnieniem agenta emisji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne linki:

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051831538

Ustawa o obligacjach: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000238

Ustawa o funduszach inwestycyjnych:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041461546

Nowe zasady rejestracji w KDPW:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/obsluga_niepublicznych/Documents/NoweZasadyRejestrowaniaNiepublicznychPW.pdf

Przewodnik dla emitentów niepublicznych papierów wartościowych:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/obsluga_niepublicznych/Documents/przewodnik_niepubliczne.pdf

Rola agenta emisji i agenta płatniczego:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/obsluga_niepublicznych/Documents/AgentEmisjiAgentPlatniczy.pdf

Kod LEI:
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/agencja-numerujaca/LEI/Documents/DowiedzSieJak/LEI_jak_otrzymac_kod.pdf

Aplikacja do wypłaty świadczeń:
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Strony/SOE.aspx

Instrukcja użytkownika - obsługa aplikacji Wypłata Świadczeń:
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/WZA/Instrukcja_uzytkownika_systemu_WS.pdf

Przewodnik dotyczący wypłaty odsetek od papierów dłużnych:
http://www.kdpw.pl/pl/Emitenci/krajowi/Strony/Wyp%C5%82ata%20odsetek%20od%20papier%C3%B3w%20d%C5%82u%C5%BCnych.aspx

Przewodnik dotyczący wykupu papierów dłużnych:
http://www.kdpw.pl/pl/Emitenci/krajowi/Strony/Wykup%20papier%C3%B3w%20d%C5%82u%C5%BCnych.aspx

Informacja o udostępnieniu emitentom nowych funkcjonalności w ramach aplikacji „Wypłata Świadczeń”:
http://www.kdpw.pl/pl/Uczestnicy/Documents/DO_ZW_935_2019.pdf

Opublikuj post:

Pozyskiwanie finansowania

2017-10-01

Doskonale wiemy, jak istotny jest kapitał dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Naszych Klientów wspieramy przy określeniu potrzeb kapitałowych, organizacji i pozyskaniu niezbędnego f ...

Animacja papierów wartościowych

2017-10-01

Animacja papierów wartościowych polega na dokonywaniu przez NWAI Dom Maklerski na rachunek własny czynności mających na celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi. NW ...

Agent i Sponsor Emisji - pytania i odpowiedzi

2019-10-08

Prezentujemy stronę z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi rejestracji w KDPW, usług agenta emisji, sponsora emisji, pośrednika rejestracyjnego i agenta płatniczego, a także z zesta ...

Raport obligacyjny - sierpień 2020

2020-09-15

W sekcji raporty zamieściliśmy raport miesięczny na temat rynku obligacji korporacyjnych w sierpniu 2020. Zachęcamy do lektury.