NWAI Dom Maklerski SA

Szczegółowe informacje dotyczące NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna oraz świadczonych usług maklerskich:

I. NAZWA FIRMY
NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI), spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.851.500,00 zł w całości opłaconym.

Skład Zarządu:
Mateusz Walczak – Prezes Zarządu
Michał Rutkowski – Członek Zarządu  
Magdalena Graca – Członek Zarządu

II. SPOSOBY KOMUNIKACJI
Klient może się komunikować z NWAI:

 1. Osobiście w siedzibie spółki
 2. Telefonicznie pod numerem +48 22 201 97 50
 3. Pocztą elektroniczną na adres: company@nwai.pl 
 4. Za pośrednictwem strony internetowej: www.nwai.pl

 

III. JĘZYKI, W KTÓRYCH NWAI ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI 
NWAI świadczy swoje usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane Klientom dodatkowo w języku obcym.

IV. UPRAWNIENIE DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ 
NWAI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego

 • numer DFL/4020/125/80/I/187/1/08/09 z dnia 31 lipca 2009 roku,
 • numer DFL/4020/182/21/I/87/19/09/10 z dnia 26 maja 2010 roku,
 • numer DFL/4020/107/24/I/87/16/2011 z dnia 18 października 2011 roku,
 • numer DRK/4020/49/17/13/1/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku oraz
 • numer DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1 z dnia 27 września 2016 roku.

Nazwa organu nadzoru:
Komisja Nadzoru Finansowego
siedziba: plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. +48 22 262 50 00
faks. +48 22 262 51 11
e-mail: knf@knf.gov.pl  

V. ZAKRES USŁUG MAKLERSKICH ŚWIADCZONYCH PRZEZ NWAI 
NWAI świadczy następujące usługi:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – wskazaną usługę NWAI świadczy wyłącznie na rzecz uprawnionych kontrahentów, 
 • nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych, 
 • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – 5 października 2016 roku Zarząd NWAI podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia wskazanej usługi,
 • doradztwo inwestycyjne – 5 października 2016 roku Zarząd NWAI podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia wskazanej usługi, 
 • oferowanie instrumentów finansowych; 
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych – w ramach której NWAI zamierza świadczyć usługi związane z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu (o której mowa w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku, Dz. U z 2015 roku poz. 238), 
 • sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, 
 • świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe; 
 • doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 
 • doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw; 
 • świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną, NWAI posiada status Autoryzowanego Doradcy dla emitentów na rynkach New Connect i Catalyst.

NWAI świadczy usługi maklerskie na podstawie zawieranej z klientem umowy. Szczegółowe warunki zawarcia oraz realizacji umowy, jak i zasady świadczenia poszczególnych usług maklerskich, określa regulamin świadczenia danej usługi maklerskiej

VI. DZIAŁANIE ZA POŚREDNICTWEM AGENTA 
NWAI przy świadczeniu usług maklerskich, nie korzysta z agentów firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

VII. KATEGORIE KLIENTÓW
NWAI klasyfikuje swoich Klientów w celu zapewnienia im właściwego poziomu ochrony do jednej z następujących kategorii: Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent. Ochrona polega na przekazywaniu Klientom określonych informacji, badaniu odpowiedniości oferowanych usług lub produktów, stosowaniu w stosunku do Klienta danej kategorii określonych polityk i wykonywaniu innych obowiązków zgodnie z wymogami dyrektywy MIFID. Najwyższy poziom ochrony w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje Klientowi detalicznemu. Zakres ochrony zmniejsza się wraz ze zmianą kategorii na Klienta profesjonalnego.  

Zakres informacji Klient Detaliczny Klient Profesjonalny Uprawniony Kontrahent
Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i świadczonych usług + - -
Powiadomienie o sytuacji wystąpienia konfliktu interesów w przypadku gdy wewnętrzne regulacje NWAI nie zapobiegają w pełni, że nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta + + +
Informacje o instrumentach finansowych oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty + - -
Klient poddawany jest ocenie adekwatności produktu / usługi w celu oceny czy instrument finansowy będący przedmiotem usługi maklerskiej lub usługa maklerska świadczona na podstawie zawieranej umowy jest dla Klienta odpowiednia przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji Klienta + - -
Przekazywanie potwierdzenia zawarcia transakcji, po dokonaniu transakcji + + +
Polityka wykonywania zleceń i działania przez NWAI w najlepiej pojętym interesie Klienta + + -
Informacja o zachętach + + -

 

 

W przypadku wyboru przez Klienta kategorii o niższym poziomie ochrony – Dom Maklerski będzie traktował Klienta zgodnie z jego żądaniem, o ile Klient spełni wymogi określone w Rozporządzeniu dot. m.in. ilości zawieranych transakcji, ich wartości. Przy czym, nawet jeśli Klient spełnia w/w wymogi, Dom Maklerski może odmówić zakwalifikowania Klienta do kategorii podlegającej niższej ochronie.W każdym czasie, Klient ma prawo zażądać, aby Dom Maklerski traktował go jak Klienta innej kategorii niż ta do której został zakwalifikowany, w szczególności Klient profesjonalny ma prawo pisemnie żądać od Domu Maklerskiego uznania go za Klienta detalicznego. Wnioski Klientów dotyczące zmiany kategorii NWAI rozpatruje kierując się następującymi zasadami:

 • W przypadku wyboru przez Klienta kategorii o wyższym poziomie ochrony
 • NWAI w każdym przypadku uwzględnia żądanie Klienta

VIII. SYSTEM REKOMPENSAT 
NWAI jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. System ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych inwestorów zgromadzonych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez NWAI Dom Maklerski i wypłatę środków, do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku:

 1. ogłoszenia upadłości NWAI Domu Maklerskiego lub
 2. prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek NWAI Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 3. stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że NWAI Dom Maklerski z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków klienta, pomniejszonych o należności NWAI Domu Maklerskiego od klienta z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro. 

IX. INFORMACJE O KOSZTACH I OPŁATACH 
Z tytułu świadczonych usług, NWAI pobiera opłaty i prowizje na zasadach określonych szczegółowo w umowie zawieranej z klientem. W zależności od charakteru usługi, wraz ze wzorem umowy lub regulaminem, klientowi może zostać przekazana standardowa tabela opłat i prowizji pobieranych przez NWAI oraz informacja o dodatkowych kosztach, które mogą być ponoszone poza tabelą opłat i prowizji. NWAI, występujący jako podmiot oferujący instrumenty finansowe, może otrzymywać świadczenia pieniężne lub niepieniężne od ich emitenta w związku ze świadczeniem na jego rzecz usługi oferowania instrumentów finansowych.

Z inwestycją w instrumenty finansowe może wiązać się konieczność uiszczania podatku. Ze względu na fakt, iż obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji podatnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego.

X. ZASADY ROZPATRYWANIA SKARG KLIENTÓW 
Skargi dotyczące świadczonych przez NWAI usług Klient może złożyć w formie pisemnej w siedzibie NWAI, listowanie na adres siedziby NWAI lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy company@nwai.pl. Zasady rozpatrywania reklamacji zostały szczegółowo opisane w „Informacji dotyczącej trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez NWAI Dom Maklerski S.A.” dostępnej na stronie internetowej NWAI

XI. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA KONFLIKTÓW INTERESÓW 
NWAI informuje, że dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi klientami poprzez rozwiązywania organizacyjne oraz wewnętrzne regulacje Domu Maklerskiego. NWAI dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów klienta, w szczególności NWAI stosuje wewnętrzne regulacje mające na celu identyfikację konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi. Szczegółowe zasady monitorowania i zarządzania konfliktem określa „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NWAI Dom Maklerski S.A.”

W przypadku powstania konfliktu interesów, który w opinii NWAI, pomimo wdrożonych rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie konfliktami interesów, może doprowadzić do naruszenia interesu klienta, NWAI wstrzymuje się z zawarciem umowy z klientem w zakresie świadczenia usługi maklerskiej lub dalszego świadczenia usługi maklerskiej na rzecz klienta i przekazuje temu klientowi niezwłocznie informację o istniejącym konflikcie interesów mogącym doprowadzić do naruszenia jego interesów. Zawarcie umowy z klientem lub dalsze świadczenie usługi maklerskiej na rzecz klienta jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez klienta otrzymania takiej informacji oraz wyraźnego potwierdzenia, woli zawarcia umowy lub kontynuowania świadczenia usługi maklerskiej.

Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zarządzania konfliktami interesów w NWAI Domu Maklerskim. 

XII. RAPORTY DOTYCZĄCE ŚWIADCZONYCH USŁUG MAKLERSKICH 
NWAI przekazuje Klientowi sprawozdania z świadczonych przez siebie usług na zasadach określonych w umowie o świadczenie określonej usługi maklerskiej.

Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się m.in. z koniecznością określenia przyszłego dochodu oraz oceny ryzyka z nim związanego. Ze świadczoną przez NWAI Dom Maklerski usługą maklerską wiąże się ryzyko zależne od charakteru tej usługi, ryzyko charakterystyczne dla poszczególnych instrumentów finansowych, jak i m.in. następujące ryzyka:

 • ryzyko operacyjne - związane z nieadekwatnymi lub zawodnymi procesami wewnętrznymi, błędami ludzkimi, błędami systemów lub zdarzeniami zewnętrznymi, które mogą skutkować w szczególności opóźnieniem lub brakiem realizacji dyspozycji klienta lub opóźnieniem lub błędnym rozliczeniem zawartej transakcji,
 • ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których klient nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - związane ze zmianą zakresu usług świadczonych przez NWAI Dom Maklerski, otwarciem likwidacji czy przejęciem NWAI Dom Maklerski,

 • ryzyko zmian polityczno-gospodarczych - związane ze zmianami politycznymi lub zmianami polityki gospodarczej,

 • ryzyko zmian prawnych lub podatkowych - związane za zmianami przepisów prawnych, w tym przepisów podatkowych i ich interpretacji przez organy podatkowe,

 • ryzyko rynkowe - związane ze zmianą wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych.

Ceny instrumentów finansowych lub ich wartość, jak również jakiekolwiek pożytki z nich, mogą zarówno rosnąć, jak i spadać oraz zmieniać się niezgodnie z intencjami klienta. Klient może nie osiągnąć zysku z inwestycji lub zwrotu z zainwestowanego kapitału. Inwestycje w instrumenty finansowe mogą narazić klienta na stratę zainwestowanego kapitału, a nawet wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Informacje o atrakcyjnej stopie zwrotu z danego instrumentu finansowego lub usługi uzyskane w przeszłości nie stanowią gwarancji jej osiągnięcia tak obecnie, jak i w przyszłości, dlatego też nie powinny być one traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. Zmiany kursów mogą spowodować niekorzystny wynik w odniesieniu do wartości, ceny, przychodu z tych instrumentów lub inwestycji. Klient powinien być świadomy dodatkowego i specyficznego ryzyka związanego z inwestycjami w instrumenty finansowe notowane na rynkach zagranicznych, w szczególności na rynkach wschodzących i rozwijających się. Instrumenty te mogą być trudne do nabycia lub zbycia a informacje o nich oraz o ryzyku, związanym z inwestowaniem w takie instrumenty mogą być nierzetelna i niepewna oraz trudne do uzyskania. Klient powinien być świadomy regulacji prawnych związanych z tymi instrumentami lub inwestycjami. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk są udostępniane przez ich emitentów w odpowiednich dokumentach, w szczególności w prospektach emisyjnych lub informacyjnych, memorandach informacyjnych, warunkach obrotu lub emisji, innych dokumentach informacyjnych, ich skrótach, a także suplementach lub aneksach do nich. Dokumenty te, także w zależności od ich prawnej formy, mogą być jedynymi dokumentami, które mogą służyć za podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów finansowych w nich opisanych. Informacje na temat poszczególnych instrumentów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje zawarte powyżej nie zawierają opisu wszystkich ryzyk, jak i ich wyczerpującego opisu.

Polityka przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z wykonywaniem usług maklerskich

[pobierz]

Polityka wykonywania zleceń

[pobierz]

Polityka upowszechniania informacji

[pobierz]

Informacja nt. ryzyka inwestycyjnego NWAI DM S.A.

[pobierz]

Informacja dotycząca trybu wnoszenia reklamacji

[pobierz]

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń w 2013 roku

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2016

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2014

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2015

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2013

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2012

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2011

[pobierz]