NWAI Dom Maklerski SA

INFORMACJE NA TEMAT NWAI DOM MAKLERSKI S.A. I ŚWIADCZONYCH USŁUG MAKLERSKICH DLA KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW
 
Niniejsza informacja została opracowana w wykonaniu obowiązków firmy inwestycyjnej wynikających z art. 24 ust 4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/WE.
 
 
I. Nazwa firmy, dane pozwalające na bezpośredni kontakt z domem maklerskim oraz dane rejestrowe
 
NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI), spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, NIP: 5252423576, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.572.422,00 zł w całości opłaconym.
 
Skład Zarządu:
Mateusz Walczak – Prezes Zarządu
Michał Rutkowski – Członek Zarządu
Magdalena Graca – Członek Zarządu
 
 
II. Język, w którym klient może kontaktować się z domem maklerskim i w którym sporządzane będą dokumenty  i inne informacje
 
NWAI świadczy swoje usługi w język polskim. Wybrane informacje lub dokumenty mogą być przekazywane Klientom dodatkowo w języku obcym.
 
 
III. Sposoby komunikowania się i przekazywania zleceń do NWAI
 
Klient może się komunikować z NWAI:
 1. Osobiście w siedzibie spółki
 2. Telefonicznie pod numerem (+48 22) 201 97 50
 3. Pocztą elektroniczną na adres: company@nwai.pl
 4. Za pośrednictwem strony internetowej: www.nwai.pl
 
Sposób przekazywania zleceń
NWAI usługę wykonywania zleceń świadczy wyłącznie na rzecz uprawnionych kontrahentów. Zlecenia i dyspozycje oraz ich odwołania mogą być składane przez uprawnionych kontrahentów w formie :
 1. pisemnej,
 2. dyspozycji telefonicznej,
 3. za pośrednictwem platformy Bloomberg,
 4. w innej pisemnie uzgodnionej pomiędzy NWAI, a Uprawnionym kontrahentem formie.
 
 
IV. Oświadczenie potwierdzające, że dom maklerski posiada zezwolenie oraz nazwę i adres właściwego organu, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez NWAI
 
NWAI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego
 • numer DFL/4020/125/80/I/187/1/08/09 z dnia 31 lipca 2009 roku, 
 • numer  DFL/4020/182/21/I/87/19/09/10 z dnia 26 maja 2010 roku, 
 • numer DFL/4020/107/24/I/87/16/2011 z dnia 18 października 2011 roku,  
 • numer  DRK/4020/49/17/13/1/2012  z dnia 7 sierpnia 2012 roku oraz 
 • numer DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1 z dnia 27 września 2016 roku.
 
Nazwa organu nadzoru:
Komisja Nadzoru Finansowego
siedziba: plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
tel. (+48 22) 262 50 00
faks. (+48 22) 262 51 11
e-mail: knf@knf.gov.pl
 
 
V. Informacja, czy dom maklerski działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej
 
NWAI nie świadczy usług za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej.
 
 
VI. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich, na podstawie umowy
 
NWAI posiada zezwolenie na świadczenie następujących usług maklerskich:
 1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;
 2. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie – wskazaną usługę NWAI świadczy wyłącznie na rzecz uprawnionych kontrahentów;
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych;
 4. oferowanie instrumentów finansowych;
 5. przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych – w ramach której NWAI zamierza świadczyć usługi związane z prowadzeniem ewidencji obligacji niemających formy dokumentu (o której mowa w ustawie o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku, Dz. U z 2015 roku poz. 238);
 6. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych;
 7. świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 8. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią;
 9. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 10. świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
 
Szczegółowe zasady świadczenia zawiera umowa lub odpowiednie regulaminy, będące dla określonych usług integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Klientem a NWAI. Umowa lub regulaminy wskazują również w szczególności zakres, częstotliwość i terminy raportów przekazywanych Klientowi w związku ze świadczonymi usługami.
 
 
VII. Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania skarg i reklamacji klientów składanych w związku ze świadczonymi przez NWAI usługami
 
Skargi dotyczące świadczonych przez NWAI usług  mogą być składane:
 • w formie pisemnej w siedzibie NWAI
 • listownie na adres siedziby NWAI lub
 • elektronicznie - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy company@nwai.pl. 
 
Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość Klienta (imię i nazwisko/nazwę podmiotu innego niż osoba fizyczna, nr PESEL/nr rejestru, adres korespondencyjny), szczegółowy opis zastrzeżeń Klienta jak i jego roszczenie. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń może ułatwić i przyśpieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez NWAI. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w zwykłej formie pisemnej. Na żądanie Klienta, NWAI potwierdza otrzymanie reklamacji Klienta. Potwierdzenie otrzymania reklamacji następuje w formie pisemnej lub w innej formie, uzgodnionej z Klientem. 
 
NWAI rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. 
 
Odpowiedź na reklamację Klienta przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny Klienta lub pocztą elektroniczną, jeżeli o taką formę komunikacji wnioskował Klient. W przypadku negatywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji przez NWAI Klientowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu NWAI. Zarząd NWAI rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 30 dni od daty wpływu, a pisemna odpowiedź zostanie przekazana Klientowi na wskazany przez niego adres. 
 
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z NWAI, Klient może: 
 1. zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z NWAI, 
 2. zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta, 
 3. wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 
 4. przedstawić NWAI propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego przy czym NWAI może odmówić zawarcia takiej umowy, 
 5. wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.
 
 
VIII. Zasady postępowania NWAI w przypadku powstania konfliktu interesów
 
NWAI informuje, że dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi klientami poprzez rozwiązywania organizacyjne oraz wewnętrzne regulacje Domu Maklerskiego. NWAI dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów klienta, w szczególności NWAI stosuje wewnętrzne regulacje mające na celu identyfikację konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi. Szczegółowe zasady monitorowania i zarządzania konfliktem określa „Regulamin zarządzania konfliktami interesów w NWAI Dom Maklerski S.A.” Podstawowe zasady postępowania NWAI w przypadku powstania konfliktów polegają na wprowadzeniu dla każdego zidentyfikowanego konfliktu interesów, dostosowanych do jego specyfiki rozwiązań mających na celu monitorowanie i zarządzanie konfliktem oraz zapobieganie potencjalnemu niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywrzeć na Klienta.
 
W przypadku powstania konfliktu interesów, który w opinii NWAI, pomimo wdrożonych rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie konfliktami interesów, może doprowadzić do naruszenia interesu klienta, NWAI wstrzymuje się z zawarciem umowy z klientem w zakresie świadczenia usługi maklerskiej lub dalszego świadczenia usługi maklerskiej na rzecz klienta i przekazuje temu klientowi niezwłocznie informację o istniejącym konflikcie interesów mogącym doprowadzić do naruszenia jego interesów. Zawarcie umowy z klientem lub dalsze świadczenie usługi maklerskiej na rzecz klienta jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez klienta otrzymania takiej informacji oraz wyraźnego potwierdzenia, woli zawarcia umowy lub kontynuowania świadczenia usługi maklerskiej. 
 
Na żądanie klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji, szczegółowe informacje dotyczące zarządzania konfliktami interesów w NWAI Domu Maklerskim.
 
 
IX. Zakres, częstotliwość i terminy przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umów
 
Zasady dotyczące zakresu, częstotliwości i terminów przekazywania raportów ze świadczenia usługi inwestycyjnej określa zawarta z Klientem umowa.
 
 
X. Informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klienta oraz opis działań podejmowanych przez NWAI w celu zapewnienia ochrony takich aktywów
 
 1. NWAI jest uczestnikiem systemu rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. System ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych inwestorów zgromadzonych na rachunkach pieniężnych prowadzonych przez NWAI i wypłatę środków, do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku:
 •  ogłoszenia upadłości NWAI lub
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek NWAI Domu Maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że NWAI Dom Maklerski z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, nie jest w stanie, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
 1. System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków klienta, pomniejszonych o należności NWAI Domu Maklerskiego od klienta z tytułu świadczonych usług, według stanu z dnia zaistnienia jednego z przypadków, o których mowa powyżej, do wysokości równowartości w złotych 3.000 euro - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 euro. NWAI jest zobowiązany do wnoszenia rocznych wpłat do systemu rekompensat.
 2. Szczegółowy opis zasad ochrony aktywów Klientów gwarantowanej przez system rekompensat znajduje się w Ustawie oraz na stronie www.kdpw.pl.
 3. NWAI deponuje środki pieniężne powierzone przez Klientów w związku ze świadczeniem usług maklerskich w sposób umożliwiający wyodrębnienie tych środków pieniężnych od własnych środków pieniężnych NWAI. 
 4. W razie wszczęcia postepowania egzekucyjnego przeciwko NWAI środki pieniężne powierzone przez Klientów NWAI w związku ze świadczeniem przez NWAI usług maklerskich nie podlegają zajęciu, a w razie ogłoszenia upadłości nie wchodzą do masy upadłości NWAI.
 
 
XI. Informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów klienta oraz opis działań podejmowanych przez NWAI w celu zapewnienia ochrony takich aktywów
 
Z tytułu świadczonych usług, NWAI pobiera opłaty i prowizje na zasadach określonych szczegółowo w umowie zawieranej z klientem. W zależności od charakteru usługi, wraz ze wzorem umowy lub regulaminem, klientowi może zostać przekazana standardowa tabela opłat i prowizji pobieranych przez NWAI oraz informacja o dodatkowych kosztach, które mogą być ponoszone poza tabelą opłat i prowizji. 
 
Niniejsza informacja została przyjęta Uchwałą Zarządu z dnia 22 grudnia 2017 roku i obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 roku.

Regulamin realizacji dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji

[pobierz]

Procedura kwalifikacji Klientów i dokonywania oceny adekwatności w NWAI Dom Maklerski S.A.

[pobierz]

Polityka przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych w związku z wykonywaniem usług maklerskich

[pobierz]

Polityka wykonywania zleceń

[pobierz]

Polityka upowszechniania informacji

[pobierz]

Informacja nt. ryzyka inwestycyjnego NWAI DM S.A.

[pobierz]

Informacja dotycząca trybu wnoszenia reklamacji

[pobierz]

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

[pobierz]

Informacja o polityce zmiennych składników wynagrodzeń w 2013 roku

[pobierz]

Polityka wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2018

[pobierz]

INFORMACJA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ NWAI DM S.A. - 2017

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2016

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2015

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2014

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2013

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2012

[pobierz]

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI DM S.A. - 2011

[pobierz]