EWIDENCJA OBLIGACJI

Zgodnie z ustawą o obligacjach, obligacje niemające postaci dokumentu muszą zostać zapisane w ewidencji. NWAI Dom Maklerski prowadzi w formie elektronicznej ewidencji obligacji, a także rachunki pieniężne służące do wypłaty świadczeń z obligacji zapisanych w ewidencji.

Zakres usługi ewidencji obligacji prowadzonej przez NWAI Dom Maklerski obejmuje m.in.:

  • Rejestrowanie stanu posiadania obligacji przez poszczególnych obligatariuszy oraz wszelkich zmian tego stanu w wyniku umów sprzedaży oraz innych zdarzeń prawnych, jak również ustanawianie zabezpieczeń, blokad itp.,
  • Aktualizacja danych posiadaczy obligacji,
  • Wystawianie zaświadczeń depozytowych i innych dokumentów związanych z ewidencją,
  • Obsługa wypłaty świadczeń (z tytułu odsetek, wykupu, przedterminowego wykupu) za pomocą rachunku pieniężnego,
  • Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w tym wyliczanie i odprowadzanie podatku oraz wystawianie informacji PIT-8C.

Usługi uzupełniające:

  • Usługa agenta kalkulacyjnego, polegająca na sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek,
  • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie,
  • Usługa pośrednictwa zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych.

Jeżeli Emitent postanowi np. o notowaniu obligacji na rynku zorganizowanym, obligacje mogą zostać przeniesione z ewidencji obligacji prowadzonej przez NWAI do depozyt prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Wcześniejsze zapisanie ich w ewidencji prowadzonej przez NWAI nie wyklucza takiego przeniesienia a wręcz przeciwnie, usprawnia rejestrację w KDPW (gdyż obligacje de facto są tylko przenoszone z jednej ewidencji do drugiej) oraz umożliwia szybsze powstanie praw z obligacji (prawa z obligacji niemających postaci dokumentu powstają dopiero w momencie zapisania ich w ewidencji!), co jest ważne dla wielu nabywców obligacji, szczególnie inwestorów instytucjonalnych – w przeciwnym wypadku nie dysponują oni obligacją, tylko bliżej nieokreślonym prawem do otrzymania obligacji. W przypadku przeniesienia obligacji z ewidencji prowadzonej przez NWAI do KDPW przydatne będą następujące usługi:

  • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
  • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby.