REJESTR AKCJONARIUSZY

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) z dnia 30 sierpnia 2019 roku, od 1 stycznia 2021 roku akcje spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu, lecz będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy bądź w depozycie KDPW. Proces przygotowania do tej zmiany warto rozpocząć wcześniej, gdyż jeszcze przed 30 czerwca 2020 roku każda spółka akcyjna będzie musiała po raz pierwszy wezwać akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Z dniem 1 stycznia 2021 r dokumenty akcji wydane przez spółkę wygasają z mocy prawa. Po tym terminie dokument akcji będzie zachowywał moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Ponadto od 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy zyskają możliwość prowadzenia działalności w nowej formie prawnej: w ramach prostej spółki akcyjnej. Akcje emitowane przez tego rodzaju spółkę również będą wymagały zapisania w rejestrze akcjonariuszy, który też może być prowadzony przez dom maklerski. W przypadku prostej spółki akcyjnej przepisy wprowadzające obowiązek rejestracji akcji w rejestrze akcjonariuszy wchodzą wraz z wprowadzeniem tego rodzaju spółki do systemu prawnego, tj. od 1 marca 2020 roku.

W ramach usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy NWAI Dom Maklerski oferuje pełen zakres czynności wymaganych w związku z nowelizacją KSH, w tym m.in.:

  • prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH po zmianach wprowadzanych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
  • dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących przenoszenia własności, blokad, zastawów itp.,
  • udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom,
  • wydawanie świadectw rejestrowych,
  • pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej),
  • wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami KSH lub innymi przepisami prawa.

Więcej informacji o usłudze znajduje się również na stronie FAQ dotyczącej rejestru akcjonariuszy.

W przypadku zainteresowania, prosimy nacisnąć przycisk "Dowiedz się więcej" zamieszczony poniżej.