SPONSOR EMISJI

Zgodnie z Regulaminem Krajowego depozytu Papierów Wartościowych sponsor emisji prowadzi rejestr osób, które nabyły określone papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub w ramach pierwszej oferty publicznej, albo dokonuje zapisów, o których mowa w art. 4 ust.2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczących skarbowych papierów oszczędnościowych, albo prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W praktyce prowadzenie rejestru sponsora emisji jest niezbędne w przypadku, kiedy przynajmniej część osób, które nabyły instrumenty finansowe, nie posiada bądź nie wskazała rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane. W sytuacji takiej agent emisji nie może bowiem, co oczywiste, doprowadzić do zapisania tych instrumentów na rachunkach tych osób.

W ramach usługi sponsora emisji NWAI Dom Maklerski wykonuje m.in. następujące czynności:

  • Prowadzenie rejestru sponsora emisji zgodnie z wymogami KDPW, w tym zmian stanu posiadania instrumentów finansowych przez poszczególnych posiadaczy,
  • Aktualizacja danych posiadaczy wykazanych w rejestrze sponsora,
  • Wystawianie świadectw depozytowych i innych dokumentów zgodnie z odpowiednimi przepisami,
  • Obsługa wypłaty świadczeń na rzecz osób wskazanych w rejestrze sponsora,
  • Obsługa obowiązków podatkowych wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Usługi uzupełniające:

  • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym,
  • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych,
  • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
  • Usługa agenta kalkulacyjnego, polegająca na sporządzaniu tabel odsetkowych na kolejne okresy odsetkowe oraz wyliczaniu wysokości odsetek
  • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.

Ponadto w przypadku obligacji warto rozważyć zapisanie w ewidencji prowadzonej przez NWAI przed rejestracją w KDPW. Wcześniejsze zapisanie ich w ewidencji prowadzonej przez NWAI nie wyklucza takiego przeniesienia a wręcz przeciwnie, usprawnia rejestrację w KDPW (gdyż obligacje są tylko przenoszone z jednej ewidencji do drugiej) oraz umożliwia szybsze powstanie praw z obligacji (prawa z obligacji niemających postaci dokumentu powstają dopiero w momencie zapisania ich w ewidencji), co jest ważne dla wielu nabywców obligacji, szczególnie inwestorów instytucjonalnych – w przeciwnym wypadku nie dysponują oni obligacją, tylko bliżej nieokreślonym prawem do otrzymania obligacji.