RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością zidentyfikowania źródeł jego trudności płynnościowych. Powody takie mogą wynikać między innymi z niewłaściwego dopasowania struktury finansowania do cyklów operacyjnych przedsiębiorstwa (sezonowość), braku optymalizacji procesów produkcyjnych pod względem technologicznym i/lub kosztowym, nieefektywnej struktury sprzedaży, niedostosowania wielkości finansowania dłużnego do skali działalności przedsiębiorstwa lub procesów przebiegających na poziomie właścicielskim, ale również czynników niezależnych od przedsiębiorstwa np. okresowa lub długoterminowa zmiana koniunktury na rynku (m.in. w wyniku zmiany upodobań nabywców / konsumentów) lub w otoczeniu prawnym przedsiębiorstwa.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia kierujemy do przedsiębiorstw, obecnych akcjonariuszy lub udziałowców, inwestorów planujących przejęcie/ połączenie przedsiębiorstw i wierzycieli.

Wpieramy naszego klienta w całym procesie restrukturyzacyjnym do czasu uzgodnienia lub zatwierdzenia warunków restrukturyzacji przez podmioty trzecie (dotyczy tzw. restrukturyzacji ‘miękkiej’ czyli pozasądowej lub postepowania sądowego). Niezwykle istotnym, również w kontekście efektywności procesów restrukturyzacyjnych zadłużenia jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu i identyfikacja sygnałów wczesnego ostrzegania i reakcja w przypadku ich wystąpienia. W celu zapewnienia ochrony swoich interesów, kluczowym jest podjęcie działań wyprzedzających.

Zakres usług NWAI DM obejmuje:

  • kom­plek­sową ana­lizę sy­tu­acji, źródeł trudności finansowych i perspektyw przedsiębiorstwa;
  • przy­go­to­wa­nie propozycji scenariuszy dzia­łań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych (w tym zaadresowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania zarówno długiem jak i kapitałem pochodzącym od istniejących akcjonariuszy / udziałowców i/lub nowych inwestorów);
  • ko­or­dy­na­cję ko­mu­ni­ka­cji oraz aktywny udział w procesie negocjacji z wie­rzy­cie­lami, ak­cjo­na­riu­szami i in­nymi interesariuszami;
  • ści­słą współ­pracę z do­rad­cami (m.in. praw­nymi, podatkowymi);
  • przy­go­to­wywa­nie opracowań / dokumentów niezbędnych do podjęcia rozmów i negocjacji z uczestnikami (w tym instytucjami finansowymi) procesu restrukturyzacyjnego;
  • mo­ni­to­ring re­ali­za­cji dzia­łań restrukturyzacyjnych.

Zespół NWAI DM, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze restrukturyzacji długu. Wiemy, że proces restrukturyzacji zadłużenia nie jest szablonowy i wymaga indywidualnego podejścia na etapie analizy, definiowania scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz negocjacji z podmiotami trzecimi. Zakres usług, każdorazowo dopasowujemy do oczekiwań klienta i dostępnych w tym zakresie rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki danego przypadku.

Zachęcamy do kontaktu w celu wstępnego skonsultowania możliwych scenariuszy postępowania.