AGENT KALKULACYJNY

Rolą agenta kalkulacyjnego jest obliczanie wysokości odsetek w każdym okresie odsetkowym oraz sporządzanie tabel odsetkowych w formatach zależnych od potrzeb emitenta i obligatariuszy. Coraz częściej inwestorzy instytucjonalni uzależniają swój udział w emisji od zagwarantowania w warunkach emisji obligacji, że taka funkcja zostanie komuś powierzona.

W ramach usługi agenta dokumentacyjnego NWAI Dom Maklerski oferuje m.in.:

  • Wyliczanie wartości odsetek (na jedną obligację oraz od całej emisji) dla każdego okresu odsetkowego,
  • Sporządzanie tabel odsetkowych w formacie oczekiwanym przez inwestorów, ich depozytariuszy itp.,
  • Sporządzanie i wprowadzanie do systemu 4brokernet GPW tabel odsetkowych w formacie wymaganym przez GPW,
  • Sporządzanie informacji niezbędnych do zgłoszenia do KDPW zdarzenia wypłaty odsetek.

Usługi uzupełniające:

  • Ewidencja obligacji, polegająca na rejestrowaniu stanu posiadania obligacji przez poszczególnych obligatariuszy, wszelkich zmian tego stanu oraz obsłudze wypłaty świadczeń z tytułu odsetek czy wykupu,
  • Usługa agenta dokumentacyjnego, umożliwiająca realizację wskazanego w art. 16 ustawy o obligacjach, nałożonego na emitenta obowiązku przekazywania dokumentów publikowanych przez emitenta do jednego z podmiotów wskazanych w tej ustawie.
  • Usługi animatora rynku, polegające na wspieraniu płynności obrotu danym instrumentem finansowym na rynku zorganizowanym,
  • Usługi autoryzowanego doradcy, polegające na wspieraniu Emitenta w realizacji obowiązków informacyjnych,
  • Usługa agenta emisji, polegająca na doprowadzeniu do zapisania papierów wartościowych na rachunkach posiadaczy, prowadzonych przez uczestników KDPW,
  • Usługa sponsora emisji, polegająca na prowadzeniu rejestru osób, które nabyły instrumenty finansowe, a nie posiadają bądź nie wskazały rachunku, na którym instrumenty te mają zostać zapisane – jeżeli wśród nabywców są takie osoby.