Rejestr akcjonariuszy

Zarejestruj się i otrzymaj ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełen zakres czynności:

prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami KSH po zmianach wprowadzanych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,

dokonywanie wpisów w rejestrze zgodnie z zasadami określonymi w KSH, dotyczących przenoszenia własności, blokad, zastawów itp.,

udostępnianie danych zawartych w rejestrze uprawnionym podmiotom,

wydawanie świadectw rejestrowych,

pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych emitenta względem akcjonariuszy (o ile statut emitenta nie stanowi inaczej),

wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami KSH lub innymi przepisami prawa.

  • Nowy Świat 64
    00-357 Warszawa
    Polska

  • +48 22 2019786
    +48 22 2019762

  • company@nwai.pl